Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập Trang 50 bài 40 dầu mỏ và khí tự nhiên Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 40.1: Dầu mỏ có đặc điểm ...

Bài 40.1 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

40.1.   Dầu mỏ có đặc điểm :

A. Dễ tan trong nước.

B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước,

C. Không tan trong nước và chìm dưới nước.

D. Có nhiệt độ sôi là 220°C.

Trả lời                         

Đáp án B.


Bài 40.2 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

40.2.   Thành phần chính của khí thiên nhiên là

A. Metan.

B. Metan và axetilen.

C. Etilen và axetilen.

D. Metan và Etilen.

Trả lời                  

Đáp án A. 


Bài 40.3 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất có trong dầu nhờn.

Trả lời                         

- Nhiệt độ sôi của các chất:

trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.

- Khả năng bay hơi của các chất :

trong xăng > trong dầu hoả > trong dầu nhờn.

- Phân tử khối của các chất:

trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.Bài 40.4 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + ?\)

\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + ?\)

\({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + ?\)

Trả lời                         

Các phản ứng crăckinh 

a) \({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + {C_4}{H_{10}}\)

b) \({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + {C_6}{H_{12}}\)

c) \({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + {C_9}{H_{18}}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác