Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập trang 47, 48 bài 38 Axetilen Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 38.1: Có các dãy chất sau...

Bài 38.1 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.1.   Có các dãy chất sau :

Dãy 1 : CH4; CH3 - CH3 ; CH3 - CH2 - CH3; ...

Dãy 2 : CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3 ; CH2 = CH - CH2 - CH3

Dãy 3 : CH = CH ; CH = C- CH3 ; CH\( \equiv \) C - CH2 - CH3 ; ...

a)  Nhận xét đặc điểm cấu tạo của các chất trong mỗi dãy

b)  Viết công thức phân tử của các chất trên.

c)   Viết công thức tổng quát của mỗi dãy.

d)  Dự đoán tính chất hoá học của các chất trong mỗi dãy.

Trả lời                      

a) Các chất trong dãy 1 : Chỉ có liên kết đom.

Các chất trong dãy 2 : Có 1 liên kết đôi.

Các chất trong dãy 3 : Có 1 liên kết ba.

c) Công thức tổng quát của các dãy là :

Dãy 1 : CnH2n+2.

Dãy 2 : CmH2m.

Dãy 3 : CaH2a-2

d) Các chất trong dãy 1, 2, 3 đều cháy

Các chất trong dãy 1 có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng.

Các chất trong dãy 2, 3 có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.


Bài 38.2 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.2.   Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của các chất sau.

CH4, C2H4, C2H2

Tính tỉ lệ giữa số mol H20 và số mol C02 sinh ra trong mỗi trường hợp.

Trả lời                       

Tỉ lê số mol H20 và CO2 sinh ra khi đốt cháy CH4 là \({{{n_{{H_2}O}}} \over {{n_{C{O_2}}}}} = 2\) ;

Tỉ lệ số mol H20 và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H4 là : \({{{n_{{H_2}O}}} \over {{n_{C{O_2}}}}} = 1\) ;

Tỉ lệ số mol H20 và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H2 là \({{{n_{{H_2}O}}} \over {{n_{C{O_2}}}}} = {1 \over 2}\)


Bài 38.3* Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba. Khi cho 4 gam tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 32 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Trả lời                       

Gọi công thức phân tử của A là CxHy, vì có 1 liên kết ba nên có phản ứng

CxHy       + 2Br2    -----------> CxHyBr4

1 mol         2 mol

\({4 \over {12x + y}}mol\) \({{32} \over {160}}mol\)

Ta có : 12x + y = 40.

Vậy : Công thức phân tử của A là C3H4.


Bài 38.4 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

38.4.   Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol C02 và H2O là 1 : 2 : 1.

Trả lời                         

Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C2H2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác