Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 38 bài 30 silic, công nghiệp silicat Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 30.1: Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có)....

Bài 30.1 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

a) Si02 và C02 ;                          b) Si02 và NaOH ;

c) Si02 và CaO ;                          d) Si02 và H2S04 ;               e) Si02 và H20.

Trả lời                

Những cặp chất có thể tác dụng với nhau :

b) Si02 + 2NaOH  --------> Na2Si03 + H20

c) Si02 + CaO ------- > CaSi03

         


Bài 30.2 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% Si02 ; 12% CaO ; 13% Na20. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit. 

Trả lời              

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

\(xN{a_2}O.yCaO.zSi{O_2};{M_{N{a_2}O}} = 62(gam);{M_{CaO}} = 56(gam);{M_{Si{O_2}}} = 60(gam)\)   

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương ;

Tỉ lệ x : y : z là nhữiig số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tí lệ :   

\(y:z = {{13} \over {62}}:{{12} \over {56}}:{{75} \over {60}} = 0,21:0,21:1,25 = 1:1:6\)

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)


Bài 30.3 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

\(\left. \matrix{1.N{a_2}C{O_3} + ....... \to ...... + ........ \hfill \cr 2............. + Si{O_2} \to ...... + ........ \hfill \cr} \right\}\) Thành phần chính của thủy tinh thường 

Trả lời                

\(1.N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \uparrow \)         

\(2.CaC{O_3} + Si{O_2} \to CaSi{O_3} + C{O_2} \uparrow \)

 


Bài 30.4 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

A. HNO3 ;                                         C. HCl;

B. H2S04 ;                                        D. HF.

Trả lời                           

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh :

Si02 + 4HF  --------> SiF4 + 2H20

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác