Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 38 bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat Sách bài tập Hóa học 9. Câu 29.8: Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là...

Bài 29.8 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

A. 60% ;                B. 40% ;                  C. 80% ;                 D. 50%.

Trả lời                

Đáp án C.

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\({m_{CaO}} = {{56} \over {100}}x150 = 84(kg);H\%  = {{67,2} \over {84}} \times 100\%  = 80\% \)

           


Bài 29.9 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nung nóng m gam hỗn hợp CaC03 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

Trả lời                            

PHương trình hóa học của phản ứng:

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

x mol                 x mol     x mol

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2} \uparrow \)

y mol                  y mol      y mol

Theo phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có

\(\left\{ \matrix{56x + 40y = 2,72 \hfill \cr x + y = {{1344} \over {22400}} = 0,06 \hfill \cr} \right.\)

Giải ra, ta có: x = 0,02(mol); y = 0,04(mol)

\(m = {m_{CaC{O_3}}} + {m_{MgC{O_3}}} = (0,02 \times 100) + (0,04 \times 84) = 5,36(gam)\)


Bài 29.10 Trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Trả lời                      

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là M2C03. Phương trình hoá học của phản ứng :

\({M_2}C{O_3} + 2HCl \to 2MCl + {H_2}O + C{O_2} \uparrow \)

(2M+60)gam                                                22400 ml

1,06 gam                                                      224 ml

Theo phương trình hóa học trên ta có:

\({{2M + 60} \over {1,06}} = {{22400} \over {224}} \to M = 23\) . Đó là muối \(N{a_2}C{O_3}\).

Giaibaitap.me     

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác