Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 37 bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 29.5: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau...

Bài 29.5 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Trả lời      

Các phương tình hóa học :

a)  \((1)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

      \((2)Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

     \((3)CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

     \((4)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}\)

     \((5)C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

b)   \((1)MgC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

\((2)MgS{O_4} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\((3)MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)


Bài 29.6 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

29.6.  Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1)        2C +     ... ----------- > 2CO

(2)        Fe203 + ... —--------> 2Fe + C02

(3)       CO2 +     ... --------- > CaCO3 + H2O

Trả lời                      

\((1)2C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\)

\((3)C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)


Bài 29.7 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 19 gam hỗn hợp Na2C03 và NaHC03 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí (đktc).

Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp lần lượt là :

A. 10,6 gam và 8,4 gam ;           B. 16 gam và 3 gam ;

c. 10,5 gam và 8,5 gam ;           D. Kết quả khác.

Trả lời                                      

Đáp án A.

\({n_{N{a_2}C{O_3}}}:x;{n_{NaHC{O_3}}}:y;{n_{C{O_2}}} = 0,2(mol)\)

Phương trình hóa học : 

\(N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

x mol                                                     y mol

\(NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

y mol                                                  y mol

\(\left\{ \matrix{x + y = 0,2 \hfill \cr 106x + 84y = 19 \hfill \cr} \right. \Rightarrow x = y = 0,1\)

\({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1 \times 106 = 10,6(gam);{m_{NaHC{O_3}}} = 0,1 \times 84 = 8,4(gam)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác