Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 34 bài 27 cacbon Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 27.5: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp khí CO và H2 (hình 3.3)....

Bài 27.5 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người ta thu được hỗn hợp khí CO và H2 (hình 3.3).

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính thể tích hỗn hợp khí (đktc) thu được ở phản ứng trên khi dùng hết 1 tấn than chứa 92% cacbon và hiệu suất của phản ứng đạt 85%.

Trả lời                    

a) Phương trình hóa học : \(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}\)

b) Thể tích hỗn hợp khí thu được.

Trong 1000 kg than có: \({{1000 \times 92} \over {100}} = 920(kg)\) cacbon

\(C + {H_2}O \to CO + {H_2}\)

12g                   22,4l     22,4l

12kg                 22,4\({m^3}\) 22,4\({m^3}\)

                              \(44,8{m^3}\)

920 kg              \({{44,8 \times 920} \over {12}} = 3434,7({m^3})\) hỗn hợp khí 

Thể tích hỗn hợp khí thực tế thu được: \({{3434,7 \times 85} \over {100}} = 2919,5({m^3})\)

          


Bài 27.6 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 khử sắt(III) oxit ở nhiệt độ cao.

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng sắt thu được.

Trả lời                          

a) Phương trình hóa học :

\(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3C{O_2} + 2Fe(1)\)

\(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3{H_2}O + 2Fe(2)\)

b) Tổng hợp (1) và (2) ta có :

Cứ 3 x 22,4 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe203 thì thu được 2 x 56 kg Fe. 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe203 thì thu được x kg Fe.

\(x = {{268,8 \times 2 \times 56} \over {3 \times 22,4}} = 448(kg)Fe\)


Bài 27.7 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Đem nung hỗn hợp hai oxit CuO và ZnO có tỉ lệ số mol là 1 : 1 với cacbon trong điều kiện thích hợp để oxit kim loại bị khử hết, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (ở đktc). Hãy tính khối lượng mỗi oxit kim loại.

Trả lời                         

Sơ đồ phản ứng: ZnO, CuO \(\buildrel C \over\longrightarrow \) Zn, Cu

\(Zn + 2HCl \to {H_2}\)

0,1 mol                 \({{2,24} \over {22,4}} = 0,1(mol)\) 

Theo đề bài, ZnO, CuO có tỷ lệ số mol là 1:1 nên Zn và Cu cũng có tỉ lệ số mol 1:1 => \({n_{Cu}} = {n_{Zn}} = 0,1(mol)\).

\({m_{ZnO}} = 8,1(gam);{m_{CuO}} = 8(gam)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác