Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 6, 7 bài 4 một số axit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 4.1: Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy...

Bài 4.1 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy :

A. CuO, BaCl2, NaCl, FeCO3

B. Cu, Cu(OH)2, Na2CO3,KCl

C. Fe ; ZnO ; MgCl2 ; NaOH

D. Mg, BaCl2 ; K2CO3, Al2O3

Trả lời                            

Đáp án D


Bài 4.2 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a)  Axit sunfuric tác dụng với đồng(II) oxit.

b)  Axit sunfuric đặc tác dụng với đồng kim loại.

Viết các phương trình hoá học và giải thích.

Trả lời                               

Hướng dần

- Viết hai phương trình hoá học.

- Muốn điều chế n mol CuSO4 thì số mol H2SO4 trong mỗi phản ứng sẽ là bao nhiêu ?

Từ đó rút ra, phản ứng của H2SO4 với CuO sẽ tiết kiệm được H2SO4.


Bài 4.3 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric. Hãy viết những phương trình hoá học điều chế đồng(II) sunfat từ những chất đã cho, cần ghi rõ các điều kiện của phản ứng.

Trả lời                         

Hướng dẫn

Có các chất: Cu ; các hợp chất của đồng là CuO, Cu(OH)2, các muối đồng là CuCO3 hoặc CuCl2, hoặc Cu(NO3)2 ; H2SO4. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện của phản ứng.

Thí dụ :

- Cu + H2SO4 (đặc)

- CuO + H2SO4

- CuCO3 + H2SO4

- Cu(OH)2 + H2SO4


Bài 4.4 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3}. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Trả lời                               

Hướng dần :

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4.

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch màu xanh lam là CuO.

- Chất rắn tác dụng với dung dịch H2SOtạo nhiều bọt khí là Na2CO3

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4  tạo kết tủa trắng là BaCl2

Viết các phương trình hóa học của mỗi trường hợp trên.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác