Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 25, 26 bài 20 hợp kim sắt: gang, thép Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 20.4: Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe203.2H20) ...

Bài 20.4 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Để có 1 tấn thép (98% Fe) cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematit nâu (Fe203.2H20) ? Hàm lượng hematit nâu trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

Trả lời                       

Khối lượng Fe: \({{1 \times 98} \over {100}} = 0,98\) (tấn)

Trong 196 tấn \((F{e_2}{O_3}.2{H_2}O)\) có 112 tấn Fe

              x tấn   \( \leftarrow \)                                 0,98 tấn Fe

        x = 1,715 (tấn)

Khối lượng quặng : \({{1,715 \times 100} \over {80}} = 2,144\) (tấn )

Khối lượng quặng thực tế cần dùng: \({{2,144 \times 100} \over {93}} = 2,305\) (tấn )


Bài 20.5 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dùng 100 tấn quặng Fe304 để luyện gang (95% sắt). Tính khối lượng gang thu được. Cho biết hàm lượng Fe304 trong quặng là 80%. Hiệu suất quá trình phản ứng là 93%.

Trả lời                          

Khối lượng Fe304 : \({{100 \times 80} \over {100}} = 80\) (tấn)

Trong 232 tấn Fe3O4 có 168 tấn Fe

           80 tấn Fe304 có y tấn Fe

           y = 57,931 (tấn)

Khối lượng Fe để luyện gang :  \({{57,931 \times 93} \over {100}} = 53,876\) (tấn).

Khối lượng gang thu được : \({{53,876 \times 100} \over {95}} = 56,712\) (tấn )


Bài 20.6 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cứ 1 tấn quặng FeC03 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (95% sắt) thì thu được 378 kg gang thành phẩm. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

Trả lời                

Khối lượng FeC03 có trong quặng : \({{1 \times 80} \over {100}} = 0,8\) (tấn)

Trong 116 kg FeC03 có 56 kg Fe.

Vậy 800 kg FeC03 có z kg Fe.

z = 386,207 (kg).

Khối lượng gang tính theo lí thuyết thu được : \({{386,207 \times 100} \over {95}} = 406,534\) (kg) 

\(H\%  = {{378 \times 100\% } \over {406,534}} = 92,98\% \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác