Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 25 bài 19 sắt Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 19.12: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau...

Bài 19.12 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau;

Trả lời             

\((1)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\((3)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

\((4)Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)


Bài 19.13 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị của m.

Trả lời                 

\({m_{{\rm{ddHCl}}}} = 1000.1,19 = 1190(gam)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{hh}} + 1190 = 1200 + {m_{{H_2} \uparrow }}\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

Qua phương trình hóa học trên, ta nhận thấy:

\({n_{{H_2}}} = {1 \over 2}{n_{HCl}};{n_{{H_2}}} = {{2,5} \over 2} = 1,25(mol)\)

\({m_{hh}} = 1200 - 1190 + (1,25.2) = 12,5(gam)\)


Bài 19.14 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2S04 loãng thì khối lượng muối sunfat tạo ra là bao nhiêu ?

Trả lời                       

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

\(Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\)

Qua các phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có:

\({n_{FeC{l_2}}} = {{19,05} \over {127}} = 0,15(mol) = {n_{Fe}}\)

\({m_{FeS{O_4}}} = 0,15 \times 152 = 22,8(gam)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác