Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 24 bài 19 sắt Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 19.9: Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư...

Bài 19.9 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tim công thức oxit sắt đó.

Trả lời              

FexOy + 2yHCl  -----------> xFeCl2y/x + yH20

1 mol                                  x mol

Theo phương trình : (56x + 16y) gam cho (56x + 71y) gam muối

Theo đề bài:                 7,2 gam                    12,7 gam

Giải ra, ta có : \({x \over y} = {1 \over 1}\)  Công thức oxit săt là FeO.

     


Bài 19.10 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b)  Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4loãng nói trên để hoà tan sắt?

Trả lời        

   \({n_{Fe}} = {{0,56} \over {56}} = 0,01(mol)\)       

a) \(Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\)

   1 mol             1 mol           1 mol               1mol 

   0,01 mol        0,01 mol      0,01 mol          0,01 mol

b) Khối lượng muối FeS04 tạo thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Thể tích khí hiđro sinh ra : 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) Khối lượng H2S04 cần dùng : 100 gam dd có 19,6 gam H2SO4 nguyên chất 

   


Bài 19.11 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là

A. 30,4 gam ;                             B. 15,2 gam ;                           C. 12,5 gam ;                   D. 14,6 gam.

Trả lời                         

Đáp án B.

\(Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,CuS{O_4} \to FeS{O_4}\,\,\,\, + \,\,\,\,Cu\)

 1mol           1 mol              1 mol             1mol (tăng 8 gam )

0,1 mol        0,1 mol         0,1 mol            0,1 mol (tăng 0,8 gam)

\({m_{FeS{O_4}}} = 0,1 \times 152 = 15,2(gam)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác