Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 23, 24 bài 19 sắt Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 19.1: Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch...

Bài 19.1 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch

A. HNO3 (loãng, dư);          B. H2SO4 loãng ;

C. HCl;                              D. CuS04

Trả lời                     

Đáp án A.


Bài 19.2 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho các kim loại : Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(N03)2

A. 1 ;                  B. 2 ;                 c. 3 ;                  D. 4.

Trả lời                

Đáp án C.              


Bài 19.3 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dung dịch FeS04 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với kim loại

A. Ag ;                               B. Fe ;                         C. Cu ;                            D. Zn.

Trả lời                   

Đáp án D.


Bài 19.4 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

a) Tại sao những kim loại như sắt, nhôm không có ở dạng đơn chất trong vỏ Trái Đất ?

b) Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết ba kim loại : sắt, nhôm và đồng. Viết các phương trình hoá học.

Trả lời            

a) Al, Fe là kim loại hoạt động hoá học mạnh nên chúng chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất.

b) Dùng dung dịch kiềm (thí dụ NaOH) :

- Cho 3 kim loại tác dụng với dung dịch NaOH, kim loại nào tác dụng với NaOH cho khí H2 bay ra là Al.

\(2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_2} \uparrow \)

- Cho 2 kim loại còn lại tác dụng với dung dịch HCl, kim loại nào cho khí H2 bay ra là Fe, còn Cu không phản ứng.

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác