Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7

UNIT 5: WORK AND PLAY - LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ

1/ Listen and read (Nghe và đọc) 2/ Listen. Match each name to an activity.( Nghe. Ghép mỗi tên với mỗi hoạt động)

B. It's time for recess (Đến giờ ra chơi) 

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:At twenty-five past nine, the bell rings and all the students go into the yard. It's time for recess. They are all happy and excited. They meet their friends and have some fun. Many are talking about the last class, or last night’s movie. Some are eating and drinking as well as chatting. Some students are playing games like blindman's bluff or catch. Some boys are playing marbles and some girls are skipping rope. But the most popular activity is talking. The yard is very noisy until the bell rings. Then everyone goes indoors and classes begin again.

Dịch bài:

Lúc 9 giờ 25, chuông reo và tất cả học sinh đều ra sân. Đó là giờ ra chơi. Tất cả các em đều vui vẻ và hào hứng. Chúng gặp bạn bè và vui đùa. Nhiều em đang nói về giờ học vừa qua hay bộ phim tối qua. Vài em đang ăn uống cũng như đang tán gẫu. Vài học sinh đang chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê hay đuổi bắt. Vài học sinh nam và nữ đang chơi bắn bi và vài nữ sinh đang chơi nhảy dây. Những hoạt động phổ biến nhất là trò chuyện. Sân trường rất ồn ào cho tới khi chuông reo. Sau đó mọi người vào lớp và các tiết học lại bắt đầu.

a. Now work with a partner. Ask and answer question about the students a the pictures.

(Bây giờ thực hành với bạn cùng học. Hỏi và đáp về các học sinh trong tranh)

A: What is this boy doing?

B: He's playing catch. 


Hướng dẫn giải:

a) What are these boys and girls doing?

The boys are talking, and the girls are skipping rope.

b) What are these students doing?

They’re eating and drinking.

c) What are these boys doing?

They’re playing marbles.

d) What are these students doing?

They’re playing the blind man's buff.

e) What are the two boys doing?

They're playing tag.

f) What are these two students doing?

They are reading a book.

Tạm dịch: 

a) Các chàng trai và cô gái này đang làm gì?

Các chàng trai đang nói chuyện, và các cô gái đang nhảy dây.

b) Những học này đang làm gì?

Họ đang ăn uống.

c) Những chàng trai này đang làm gì?

Họ đang chơi bi.

d) Những học này đang làm gì?

Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.

e) Hai bạn đang làm gì?

Họ đang chơi bài.

f) Hai học sinh này đang làm gì?

Họ đang đọc một cuốn sách.

b. Ask and answer questions with a partner. 

(Hỏi và đáp với bạn cùng học)

a) What do you usually do at recess?

b) Do you usually talk with your friends?

c) What do you usually do after school?

Hướng dẫn giải:

a) I usually play games with my friends.

b) Yes, I do.

c)  I usually go to the school art club. 

Tạm dịch: 

a) Giờ nghỉ giải lao bạn làm gì?

-> Mình thường chơi trò chơi với các bạn. 

b) Bạn có thường trò chuyện với các bạn không?

-> Có. 

c) Bạn thường làm gì sau giờ học?

-> Mình thường đến câu lạc bộ Mỹ thuật. 

2. Listen. Match each name to an activity.

(Nghe. Ghép mỗi tên với mỗi hoạt động)

Click tại đây để nghe:Hướng dẫn giải:

Mai: playing catch

Kien : playing blind man’s buff

Lan : skipping rope

Ba : playing marbles.

Tapesript: 

It is recess and the yard is very crowded and noisy.

Mai and Bi are playing catch.

Kien is playing blindman’s buff with some friends.

Ba is playing marbles and Lan is skipping rope.

They are all having a good time.

Tạm dịch: 

Đó là giờ giải lao và sân rất đông đúc và ồn ào.

Mai và Bi đang chơi đuổi bắt.

Kiên đang chơi bịt mắt bắt dê với một số người bạn.

Ba đang chơi bi và Lan đang nhảy dây.

Tất cả họ đều có một thời gian vui vẻ.

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

 


Hoa has a letter from her American pen pal. Tim. Tim goes to a junior high school in California. He is 13 years old. He is the same age as Hoa and her friends. He tells her about American students.

American students take part in different activities at recess. The energetic students often play basketball, but they never have time to play a whole game. They just practice scoring goals. That is called “shooting some hoops"

Many of the students listen to music. They usually have portable CD players with small earphones. Sometimes they read or study at the same time.

Some of the children, mainly boys, swap baseball cards. These pictures of baseball players come in packets of candy. They swap cards with their friends, so they can get the ones they want.

Eating and talking with friends are the most common ways of relaxing at recess. These activities are the same all over the world.

Dịch bài:

Hoa nhận được lá thư từ một người bạn tâm thư người Mỹ là Tim. Tim học trường trung học cấp hai ở California. Bạn ấy 13 tuổi. Bạn ấy cùng tuổi với Hoa và các bạn của Hoa. Bạn ấy kể cho Hoa về học sinh Mỹ.

Học sinh Mỹ tham gia các sinh hoạt khác nhau vào giờ ra chơi. Những học sinh hiếu động thường chơi bóng rổ, nhưng chúng không bao giờ có đủ thời gian chơi trọn một trận đấu. Chúng chỉ luyện tập ghi bàn. Việc ấy gọi là “ném vào vòng rổ”. Nhiều học sinh khác nghe nhạc. Chúng thường có máy CD xách tay với tai nghe nhỏ. Đôi khi chúng cũng đọc sách hay học cùng một lúc.

Một số các học sinh, chủ yếu là nam sinh, trao đổi nhau thiệp bóng chày. Hình của các cầu thủ bóng chày được kèm trong các gói kẹo. Chúng đổi những tấm thiệp hình đó với bạn để có những tấm thiệp hình chúng muốn.

Ăn quà và trò chuyện với bạn bè lả cách thư giãn thông thường nhất vào giờ ra chơi. Những hoạt động này giống nhau khắp nơi trên thế giới.

Questions. (Câu hỏi)

a) Hoa’s pen pal Tim goes to...

A. Hoa's school.

B. a school in Viet Nam.

C. an American school.

D. a senior high school.

b) "...they never have time to play a whole game." This means recess is ...

A. short.

B. boring.

C. energetic.

D. long.

c) BasebalI cards are popular with ...

A. everyone.

B. only girls.

C. only boys.

D. mostly boys.

d) Eating and talking with friends are popular activities ...

A. in America.

B. in Viet Nam.

C. in a few countries.

D. worldwide.

Hướng dẫn giải:

a - C           b - A             c - C               d - D

Tạm dịch: 

a) Bạn tâm thư của Hoa là Tim đến ...

A. trường của Hoa.

B. một trường học ở Việt Nam.

C. một trường học của Mỹ.

D. một trường trung học phổ thông.

b) "... họ không bao giờ có thời gian để chơi toàn bộ trò chơi." Điều này có nghĩa là giải lao thì...

A. ngắn ngủi.

B. nhàm chán.

C. tràn đầy năng lượng.

D. dài.

c) Thẻ bóng chày phổ biến với ...

A. tất cả mọi người.

B. chỉ có các cô gái.

C. chỉ có con trai.

D. chủ yếu là con trai.

d) Ăn uống và nói chuyện với bạn bè là những hoạt động phổ biến ...

A. ở Mỹ.

B. ở Việt Nam.

C. ở một vài quốc gia.

D. trên toàn thế giới.

4. Take a survey.

(Thực hiện cuộc khảo sát)

Ask three friends “What do you usually do at recess?”.

(Hỏi ba người bạn "Bạn thường làm gì vào giờ ra chơi? ”)  

Complete the table in your exercise book. 

(Điền vào bảng này trong vở bài tập của em)

Hướng dẫn giải:

a) You: What do you usually do at recess, Lan?

Lan: I usually skip rode with my friends.

You: Do you often talk to your friends?

Lan: Oh, I sometimes do.

b) You: What do you usually do at recess. Tuan?

Tuan: I usually play marbles with my friends.

You: Do you sometimes talk with your friends?

Tuan: No, I sometimes read books. I like reading.

c) You: What do you usually do at recess, Minh?

Minh: I usually play soccer with my friends.

You: What other things do you do?

Minh: I sometimes talk with my friends.

Tạm dịch: 

a)

Bạn: Bạn thường làm gì vào giờ giải lao, Lan?

Lan: Tôi thường chơi nhảy dây với bạn bè.

Bạn: Bạn có thường xuyên nói chuyện với bạn bè của bạn?

Lan: Ồ, thỉnh thoảng có.

b)

Bạn: Bạn thường làm gì lúc giải lao, Tuấn?

Tuấn: Tôi thường chơi bi với bạn bè.

Bạn: Đôi khi bạn có nói chuyện với bạn bè của bạn không?

Tuấn: Không, đôi khi tôi đọc sách. Tôi thích đọc.

c)

Bạn: Bạn thường làm gì vào giờ giải lao, Minh?

Minh: Tôi thường chơi bóng đá với bạn bè.

Bạn: Bạn làm những việc gì khác?

Minh: Đôi khi tôi nói chuyện với bạn bè.

5. Play with words. 

(Chơi chữ.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch: 

Ngày mai bạn sẽ làm gì vào giờ nghỉ giải lao?

Có lẽ bạn sẽ trò chuyện với một người bạn và mượn một quyển truyện tranh nhỉ?

Bạn sẽ chơi đuổi bắt chứ?

Hay sẽ tham gia trận bóng đá 

Và chơi bóng đá, có lẽ thể nhỉ?

Bạn sẽ nói, " Đến giờ giải lao rồi!" 

Hãy ăn sáng
Và uống soda, có lẽ thể nhỉ?

 

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác