Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 21 đến trang 22 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất :

Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào nội dung bảng dưới đây :

a) Em hãy đặt tên cho bảng trên .

b) Nêu những thuận lợi của khí hậu môi trường đới nóng với sản xuất nông nghiệp.

Trả lời :

a) Tên của bảng : Những điều kiện, khó khăn và biện pháp khắc phục của khí hậu môi trường đới nóng.

b) Những thuận lợi của khí hậu môi trường đới nóng với sản xuất nông nghiệp:

- Lượng mưa nhiều, dồi dào theo mùa cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Nhiệt độ trung bình cao, nóng quanh năm, độ ẩm cao thuận lợi cho sự phát triển các cây môi trường đới nóng,


Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất :

Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là :

a) xói mòn đất

b) lụt lội.

c) hạn hán

d) diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng

đ) tất cả các ý trên

Trả lời :

Chọn đáp án đ) tất cả các ý trên


Câu 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Câu dưới đây đúng hay sai.

Biện pháp khắc phục khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là phát triển công tác thủy lợi và tăng cường trồng cây che phủ mặt đất.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

Chọn đáp án a) Đúng


Câu 4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành bảng dưới đây :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me