Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 67 đến trang 68 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều

Câu 1 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, hãy nêu nhận xét về sự phân bố dân cư châu Phi bằng cách chọn các cụm từ (đều, không đều, tập trung đông, thưa thớt) điền vào chỗ trống và hoàn chỉnh các câu dưới đây :

a) Dân cư châu Phi phân bố : ...

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2)  là ...

c) Những vùng dân cư ... (dưới 2 người/km2) ... là ...

Trả lời :

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, ta thấy :

a) Dân cư châu Phi phân bố : không đều

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2) vùng ven sông Nin là vùng phổ biến phì nhiêu

c) Những vùng dân cư thưa thớt (dưới 2 người/km2) hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip, hoang mạc Ca-la-ha-ri... là nơi điều kiện sinh sống khó khăn, dân cư chỉ sống trong các ốc đảo, các đô thị rất ít, quy mô lại nhỏ.


Câu 2 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều.

Trả lời :

+ Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

+ Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.

+ Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.

+ Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.


Câu 3 trang 67 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy :

a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người

b) Nêu tên các thành phố có trên 5 triệu người

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân.

Trả lời :

a) Các thành phố có trên 1 triệu người : Ra-bắt, Cá-xa-blan-ca, Đa-ca, Cô-na-cri, A-bít-gian, Ác-cra, Kin-sa-xa, Lu-an-đa, Lu-xu-cả, Kẹp-tạo, Pre-to-ri-a, Giô-han-ne-xbua, Đuốc-bán, Ma-pu-tô, Đa-ét Xa-lam, Nai-rô-bi, A-đi A-bê-ba, Tri-pô-li

b) Các thành phố có trên 5 triệu người : An-giê, Cai-rô, La-gốt

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân : Các thành phố đông dân hầu hết tập trung vùng duyên hải ở phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, các thung lũng sông Nin.


Câu 4 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

Trả lời :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me