Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 9: Cities of the World

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

Các thành phố trên thế giới

- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

- Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

- Australia /ɑːˈstreɪl.jə(n): Úc

- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə(n): châu Nam Cực

- award /əˈwɔrd(n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

- common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

- continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

- creature /ˈkri·tʃər(n): sinh vật, tạo vật

- design /dɪˈzɑɪn(n, v): thiết kế

- journey /ˈdʒɜr·ni(n): chuyến đi

- landmark /ˈlændˌmɑrk(n): danh thắng (trong thành phố)

- lovely /ˈlʌv·li(adj): đáng yếu

- musical /ˈmju·zɪ·kəl(n): vở nhạc kịch

- palace /ˈpæl·əs(n): cung điện

- popular /ˈpɑp·jə·lər(adj): nổi tiếng, phổ biến

- postcard /ˈpoʊstˌkɑrd(n): bưu thiếp

- symbol /ˈsɪm·bəl(n): biểu tượng

- tower  /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp

- UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ(n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

- well-known /ˈwelˈnoʊn(adj): nổi tiếng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác