Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 5: Natural Wonders of The World

Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to' bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

 Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TỈNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN + EST

Ex: He is the smartest in his class. Anh ấy thông minh nhất lớp.

This book is the cheapest I can find.

Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.

He runs the fastest. Anh ta chạy nhanh nhất.

Lưu ý:

-     Khi tính từ ngắn tận cùng bằng y, ta đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ex: happy —> the happiest

crazy —> the craziest

funny —> the funniest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex: big —> the biggest                            

hot —> the hottest

fat —> the fattest

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác