Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 3

Giải bài tập Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 3

1. Circle the odd-one-out . Write.

1. zoo / police station / jeans / train station. __jeans__

2. boots / sunny / shirt / skirt. ____

3. store / raining / windy / hot. _____

4. fifteen / scarf / thirty / forty-five. ___

5. skirt / socks / snowing / boots. ___

Hướng dẫn:

2. sunny

3. store

4. scarf

5. snowing

Dịch:

1. vườn thú/ trạm cảnh sát / quần jeans / trạm tàu.

2. bốt / nắng / áo / váy.

3. cửa hàng / mưa / gió / nóng.

4. 15 / khăn quàng cổ / 30 / 45.

5. váy / tất / tuyết / giày bốt

2. Write

o'clock / thirty / forty-five / fifteen.

hot / raining / snowing / windy / sunny.

Hướng dẫn:

2. forty-five / snowing

3. thirty / windy

4. forty-five / sunny

5. fifteen / hot

3. Point, ask, and answer.

+ What time is it? => It's …

+ What's the weather like? => It's …

Hướng dẫn:

1. + What time is it? => It's nine o'clock.

+ What's the weather like? => It's raining.

2. + What time is it? => It's eight forty-five.

+ What's the weather like? => It's snowing.

3. + What time is it? => It's eleven thirty.

+ What's the weather like? => It's windy.

4. + What time is it? => It's three forty-five.

+ What's the weather like? => It's sunny.

5. + What time is it? => It's five fifteen.

+ What's the weather like? => It's hot.

4. Say the word and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

2. rope

3. gate

4. kite

5. Look and write

No, she doesn't. / No, he doesn't / fire station / hospital / store / school.

Hướng dẫn:

2. store

3. No, he doesn't / fire station.

4. school

6. Read and color.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác