Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Starter: Welcome back!

Giải bài tập Lesson Two - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3.

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Circle T (true) or F (false).

1. Rosy has brown hair.

T

F

2. Tim is Rosy's brother.

T

F

3. Tim has brown eyes.

T

F

4. Billy has curly hair.

T

F

5. Billy is four.

T

F

6. Billy is under the bed.

T

F

Hướng dẫn:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

6. F

3. Listen and number.

Click here to listen


mom / dad / brother / sister / grandma / grandpa / aunt / uncle / cousin.

Script:

1. This's Rosy's mom. She has curly hair.It's brown.

2. This is Rosy'd dad. He has short black hair.

3 This is Rosy's brother. His name Billy. He has short curly hair and brown eyes.

4. This is Rosy. She is Bilyy's sister. She has brown hair. It's straight.

5. This is Rosy's grandma. She has white hair.

6. This is Rosy's grandpa. He has short white hair.

7. This is Rosy's aunt. She has brown hair and green eyes.

8. This is rosy uncle. He has black hair and brown eyes.

9.This is Rosy and Billy 's cousin. His name Tim. He has short brown hair and green eyes.

Hướng dẫn:

1 – b

2 – a

3 – i

4 – h

5 – d

6 – c

7 – e

8 – g

9 –f 

4. Point and say.

long / short / curly / straight / brown / black / gray

+ This is Rosy's mom. She has curly hair.

+ This is Rosy's dad. He has…

Hướng dẫn:

+ This is Rosy's dad. He has short black hair.

+ This is Rosy. She is Bilyy's sister. She has brown hair. It's straight.

+ This is rosy uncle. He has black hair and brown eyes.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác