Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 5: Let's buy presents!

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 3

Reading

1. Look at the picture. Who is the card for?

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

Make a card for your mom!

1. Cut a square of card. Fold it in half.

2. Think about your mom. What does she like? Does she like animals? Does she like sports? Or does she like flowers?

3. Draw and color a picture on the front of the card.

4. Now open the card. Draw a picture of you with a big smile.

5. Write in the card, Dear Mom, Thank you for everything you do for me. Then write your name.

6. Give the card to your mom.

Dịch:

Hãy làm một tấm thiệp cho mẹ của bạn

1. Cắt một hình vuông của tấm thiệp. Gấp nó một nửa.

2. Hãy suy nghĩ về mẹ của bạn. Cô ấy thích gì? Cô ấy thích động vật? Cô ấy thích thể thao? Hay cô ấy thích hoa?

3. Vẽ và tô màu một hình ảnh ở mặt trước của thiệp.

4. Bây giờ mở thẻ. Vẽ một hình ảnh của bạn với nụ cười lớn.

5. Viết lên thiệp, Mẹ thân yêu, Cảm ơn mẹ vì mọi thứ mẹ đã làm cho con. Sau đó kí tên của bạn.

6. Gửi tấm thiệp tới mẹ của bạn.

3. Read again. Circle the correct word.

1. Draw a picture on the front of the cake / card.

2. Now close / open the card.

3. Draw a picture of Grandpa / you.

4. Now write / talk on the card.

5. Give the card to your mom / dad.

Hướng dẫn:

1. card

2. open

3. you

4. write

5. mom

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác