Trang chủ
Bình chọn:
2.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 4: We have English!

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the picture. What school subjects can you see?

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

Our Computer Room

At our school we have a big computer room. We have 12 computers in the room, one for every student. The computers have headphones, so the students can listen and speak.

In the computer room, the students can study English, music, and math. They do art here, too; they can draw and color pictures with the computer. The computers also help the students to read and write.

The children come to the computer room every Tuesday and Thursday. Everyone likes thes lesson.

Dịch:

Trong phòng máy tính của chúng tôi

Ở trường của chúng tôi,  chúng tôi có một phòng máy tính lớn. Chúng tôi có 12 máy tính ở trong phòng, cho mỗi học sinh. Máy tính có tai nghe, vì vậy học sinh có thể nghe và nói.

Trong phòng máy tính, học sinh có thể học tiếng Anh, âm nhạc, và toán. Họ cũng có thể vẽ; họ có thể vẽ và tạo những bức tranh màu sắc với máy tính. máy tính còn giúp học sinh đọc và viết.

Trẻ đến phòng máy tính thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Mọi người thích những bài học ở đây..

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. We have a small computer room. _big_

2. We have 18 computers. ___

3. The students can listen and eat. ___

4. The computers help the students to run and write. ___

5. The children come every Tuesday and Wednesday. ___

Hướng dẫn:

2. We have 18 computers. _12__

3. The students can listen and eat. _speak__

4. The computers help the students to run and write. _read__

5. The children come every Tuesday and Wednesday. _Thursday__

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác