Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

NHIỄM SẮC THỂ

Giải bài tập trang 26 chương II nhiễm sắc thể Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 7: Tế bào lưỡng bội của một loài mang 1 cặp NST tương đồng trên đó có 2 cặp gen dị hợp sắp xếp như sau...

Bài 7. 1. Tế bào lưỡng bội của một loài mang 1 cặp NST tương đồng trên đó có 2 cặp gen dị hợp sắp xếp như sau : \({{AB} \over {ab}})\. Qua giảm phân, tế bào của loài đó cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại giao tử là bao nhiêu ?

 

 2. Tế bào lưỡng bội của một loài mang 2 cặp NST tương đồng. Cặp I mang 1 cặp gen Aa. Cặp II mang 2 cặp gen dị hợp kí hiệu \({{BD} \over {bd}})\. Qua giảm phân tế bào này cho mấy loại giao tử và tỉ lệ của mỗi loài là bao nhiêu?

Biết rằng, quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

Lời giải:

1. Cho 2 loại giao tử là AB và ab , mỗi loại chiếm tỉ lệ \({1 \over 2})\

2. Cho 4 loại giao tử là : ABD, Abd, aBD, abd và tỉ lệ mỗi loại là \({1 \over 4})\

 

Bài 8. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38                                                                              

Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST này thay đổi vé số lượng, trạng thái đơn và kép.

Xác định số NST theo trạng thái của nó trong :

1.KìgiữaI.

2.  Kì cuối I khi 2 tế bào con được tạo thành.

3. Kì giữa II.

4. Kì sau II.

5. Kì cuối II khi quá trình phân bào kết thúc.

Lời giải:

1. 38 NST kép.

2.   19 NST kép.

3.   19 NST kép.

4.   38 NST đơn.

5.    19 NST đơn.

 

Bài 9* Ở trâu, có bộ NST lưỡng bội 2n = 50.

1.  Một nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp hợp với nhau thành từng cặp.

-     Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân ?

-     Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

2. Nhóm tế bào trâu thứ hai cũng đang giảm phân có 800 NST đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo.

-     Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân ?

-     Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

3. Nhóm tế bào trâu thứ ba cũng đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào.

-     Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân ?

-     Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?

-    Nếu nhóm tế bào trên hoàn tất quá trình giảm phân thì sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

Cho biết, mọi diễn biến của các tế bào trong 1 nhóm đều giống nhau.

Lời giải:

1. Kì đầu lần phân bào I : 8 tế bào.

2. Kì giữa lần phân bào I hoặc kì giữa lần phân bào II :

    16 tế bào ở kì giữa lần I.

    32 tế bào ở kì giữa lần II.

3. Kì sau lần phân bào II:

     32 tế bào.

     64 tế bào (kết thúc giảm phân).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác