Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

NHIỄM SẮC THỂ

Giải bài tập trắc nghiệm trang 29 chương II nhiễm sắc thể Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 11: Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

11. Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở

A. trong nhân.                                   B. chất tế bào.

C. trong nhân và chất tế bào.             D. các bào quan.

12. Trong chu kì tế bào, NST nhân đôi ở

A. kì đầu.                                           B. kì trung gian.

C. kì sau.                                           D.kì giữa.

13. Trong nguyên phân, NST bắt đầu co ngắn, đóng xoắn diễn ra ở

A. kì đầu.                                              B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

14. Trong nguyên phân, NST tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở thoi phân bào ở

A. kì đầu.                                             B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

15. Trong nguyên phân, NST phân li về 2 cực tế bào ở

A. kì đầu.                                              B. kì giữa.

C. kì sau.                                              D. kì cuối.

16. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

A. NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con dần tiêu biến.

B. NST đơn bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

C. NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, hình thành thoi phân bào, NST chưa đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

D. NST kép đóng xoắn, co ngắn cực đại, hình thành thoi phân bào, NST đính vào sợi thoi phân bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

17. Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào B lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Số đợt nguyên phân từ tế bào B là bao nhiêu ?

A. 2 đợt phân bào.

B. 3 đợt phân bào.

C. 4 đợt phân bào.

D. 5 đợt phân bào.

18. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa thì có bao nhiêu crômatit ?

A.184 crômatit.                                             B. 284 crômatit.

C. 354 crômatit.                                            D. 384 crômatit.

19. Ở người có bộ NST 2n = 46.

Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62. Số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi là bao nhiêu ?

A.1272 NST đơn.                                          B. 1372 NST đơn.

C.1472 NST đơn.                                          D. 1572 NST đơn.

20. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì sau là

A. mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực tế bào.

B. các NST kép phân li đồng đều về hai cực tế bào.

C. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thàntt hai NST đơn phân li về hai cực tế bào.

D. từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn cùng phân li về một cực tế bào.

Lời giải:


11

12

13

14

15

16

17

18

19 

20

A

B

A

B

C

A

B

D

C

C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác