Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Soạn Văn 6 - Kết nối tri thức

Soạn phần Viết - Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận trang 88, 89, 90 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống phần phân tích.

Câu 1 trang 90, SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên?

Trả lời:

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên: 

- Đầu trên biên bản, phía bên phải nghi quốc hiệu và tiêu ngữa; phía bên trái ghi tên đơn vị (Lớp 6C, trường THCS P.H.C).

- Dưới từ biên bản, ghi khái quát nội dung công việc (Bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật Xanh)

- Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp (11h ngày 13/02/2019, phòng họp lớp 6C)

- Thành phần tham dự, tên người chủ trì, thư ký (Nguyễn Thị Thanh T, Lê Tiến H)

- Diễn biến cuộc họp: Bố trí các bộ phận kiểm tra và triển khai công việc, thảo luận về kế hoạch và kết luận lại các ý kiến

- Thời gian kết thúc xử lý cuộc họp (11h30 ngày 13/2/2019).

Câu 2 trang 90, SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?

Trả lời:

Biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí vì Biên bản sẽ được lưu lại như một hồ sơ với tính chất quan trọng, cần thiết, lúc cần được đưa ra như một bằng chứng để chứng minh, đánh giá tính xác thực của vấn đề.

Câu 3 trang 90, SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Trả lời:

Khi làm biên bản, nội dung cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả là diễn biến cuộc xử cuộc họp, cuộc thảo luận

Câu 4 trang 90, SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Trả lời:

Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí vì đây là bằng chứng quan trọng chứng minh tính xác thực của biên bản.

Câu 5 trang 90, SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Trả lời:

Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, xúc tích.

Bài viết mẫu tham khảo: 

 TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN

Chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….

Địa điểm: Lớp….trường THCS….

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.

Chủ trì:… - Lớp trưởng.

Thư kí: … - Lớp phó học tập.

Nội dung sinh hoạt: 

(1) Lớp trưởng … đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế”.

3. Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.

(2) Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy. 

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…

THƯ KÍ

(Kí và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

Lưu: Hồ sơ chi đội.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác