Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

ADN VÀ GEN

Giải bài tập trang 40 chương III ADN và gen Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 6: Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit...

Bài 6. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit :

          Mạch 1:  A | G | X | G | G | A | A | T | A | G | T | A

          Mạch 2:   T | X | G | X | X | T | T |  A | T | X | A | T

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch ARN được tổng hợp từ gen trên.

Lời giải:

- Trường hợp 1 : mARN : U X G X X U U A U X A U 

- Trường hợp 2 : mARN : A G X G G A A U A G U A 

 

Bài 7. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

          U  X  G  X  X  U  U  A  U  X  A  U  G  G  U

khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

Lời giải:

-   5 axit amin


Bài 8. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Số nuclêôtit tìmg loại của gen B là bao nhiêu ?

Lời giải:

 

1. Chiều dài của gen B là 2040 Ả.

2. A = T = 360 niiclêôtit G = X = 240 nuclêôtit


Bài 9. Một gen có tổng số A + T = 1200 nuclêôtit. Số A chiếm 20% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Khi gen nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại ?

Lời giải:

 

1. 3000 nuclêôtit.

2.  A = T = 600 nuclêôtit, G = X = 900 nuclêôtit


Bài 10. Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nucléôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

Lời giải:

1. 3000 nuclêôtit.

2A = T = 2700 nuclêôtit, G = X = 1800 nuclêôtit

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác