Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Giải bài tập trang 9 chương I các thí nghiệm của Menden Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 1: Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm...

Bài 1. Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

a)   P : Cái mắt nâu x đực mắt đỏ thảm à F1 : 100% mắt đỏ thẫm

b)    P : Cái mắt đỏ thẫm x đực mắt nâu à F1 : 100% mắt đỏ thẫm

  1. Xác định kiểu gen của P của 2 cặp lai trên.
  2. Cho F1 của phép lai a tiếp tục giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào ? Cho biết màu mắt do 1 gen quy định.

Lời giải:

Bài 1. Quy ước N - mắt đỏ thẫm ; n - mắt nâu

1. a) P : nn x NN ;   b) P : NN x nn.

2. 3 mắt đỏ thẫm : 1 mắt nâu

 

Bài 2. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau :

-    Phép lai 1 : Thân đỏ  x  Thân đỏ F1 : đều thân đỏ

-    Phép lai 2 : Thân xanh  x  Thân xanh à F1 : đều thân xanh

-    Phép lai 3 : Thân đỏ  x  Thân xanh à F1 : 50% thân đỏ : 50% thân xanh.

Có xác định được kiểu gen của P trong các phép lai trên không ? Bằng cách nào để xác định được kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai của từng trường hợp. Cho biết màu sắc thân do 1 gen quy định.

Lời giải:

Bài 2. - Phép lai 1 : P : AA x AA, P : AA x Aa hoặc P : aa X aa

-    Phép lai 2 : P : aa X aa hoặc P : AA X AA, P : AA X Aa

-    Phép lai 3 : P : Aa X aa hoặc P : aa X Aa

Bài 3. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau :

1. P : Gà lông đen  x  Gà lông đốm à F1 : 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm.

2. P : Gà lông trắng  x  Gà lông đốm à F1 : 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm.

Biện luận và viết sơ đồ lai từng trường hợp nói trên. Cho biết màu lông do 1 gen quy định, lông trắng do gen lặn quy định.

 Lời giải:

Bài 3.

1. P: AAx Aa

2. P: aa x Aa                                     2. P : aa X Aa

Bài 4*. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt. Cho ruồi cánh dài và cánh cụt giao phối với nhau được F1 có tỉ lệ 50% ruồi cánh dài : 50% ruồi cánh cụt. Tiếp tục cho ruồi F1 giao phối với nhau thì ở F2 thống kê kết quả ở cả quần thể có tỉ lệ 9 ruồi cánh cụt : 7 ruồi cánh dài.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

2. Muốn xác định được kiểu gen của bất kì cá thể ruồi cánh dài nào ở F2 thì phải thực hiện phép lai gì ?

Lời giải:

Bài 4*.

1.P:Vvxvv 18

2. Thực hiện phép lai phân tích.

 

Bài 5* Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

với nhau được F1 . Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2.

  1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
  2. Cho các cây hoa màu hồng ở F2 tiếp tục giao phấn với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào về kiểu gen và kiểu hình ?

Lời giải:

Bài 5*.

1. p : Aa x aa

2. F3 : 1AA : 2Aa : laa

   1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác