Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 11 chương I các thí nghiệm của Menden Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học đương thời Menđen có nội dung nào sau đây ?...

 

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

1. Phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học đương thời Menđen có nội dung nào sau đây ?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Theo dõi sự di truyén đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của

từng cặp bố mẹ.

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

D. Lai phân tích cơ thể lai F1.

2. Đặc điểm nào sau đây của đậu Hà Lan thuận lợi cho việc tạo dòng thuần ?

A. Có hoa lưỡng tính.

B. Có những cặp tính trạng tương phản.

C. Tự thụ phấn cao.

D. Dễ trồng.

3. Menđen đã chọn mấy cặp tính trạng tương phản ở đậu Hà Lan để lai ?

A. 4 cặp.                               B. 5 cặp.

C. 6 cặp.                               D. 7 cặp.

4. Cặp tính trạng tương phản là gì ?

A. Là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng.

B. Là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng biểu hiện trái ngược nhau.

C. Là hai tính trạng khác nhau.

D. Là hai tính trạng khác loại.

5. Dòng thuần là gì ?

A. Là dòng có kiểu hình đồng nhất.

B. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất.

C. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau sinh ra giống hệ trước về tính trạng.

D. Là dòng có kiểu hình trội đồng nhất.

6. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng ?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng khá dài.

D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản.

7. Điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen là gì ?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

C. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

D. Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

8. Ở thực vật, tự thụ phấn là hiện tượng

A. thụ phấn giữa các hoa của các cây khác nhau của cùng một loài.

B. thụ phấn giữa các hoa khác nhau trên cùng một cây hay trên cùng một hoa.

C. hạt phấn của cây loài này thụ phấn cho noãn của cây loài khác.

D. hạt phấn của cây này thụ phấn cho noãn của cây khác.

9. Nội dung nào sau đây không thuộc phương pháp nghiên cứu của Menđen ?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Theo dõi sự di truyền đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

D. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

10. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan thuận lợi cho nghiên cứu Di truyền

học ?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng không dài.

D. Dễ gieo trồng.

Lời giải:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

D

B

C

C

C

B

B

A

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác