Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 11 Chân trời sáng tạo tập 1 - Bài 1 Đơn thức và đa thức nhiều biến. Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức. Viết biểu thức biểu thị thể tích V và diện tích xung quanh s của hình hộp chữ nhật trong Hình 5.

Bài 1 trang 11 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức sau:

\( - 3\);             \(2z\); \(\dfrac{1}{3}xy + 1\);           \( - 10{x^2}yz\);          \(\dfrac{4}{{xy}}\);    \(5x - \dfrac{z}{2}\); \(1 + \dfrac{1}{y}\)

Lời giải:

Các đơn thức là: \( - 3\); \(2z\); \( - 10{x^2}yz\);         

Các đa thức là: \( - 3\); \(2z\); \( - 10{x^2}yz\); \(\dfrac{1}{3}xy + 1\); \(5x - \dfrac{z}{2}\)

Bài 2 trang 11 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

\(5xyx\);          \( - xyz\dfrac{2}{3}y\);           \( - 2{x^2}\left( { - \dfrac{1}{6}} \right)x\) 

Lời giải:

Thu gọn các đơn thức:

• 5xyx = 5(x.x)y = 5x2y;

 

Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) \(M = x - 3 - 4y + 2x - y\) 

b) \(N =  - {x^2}t + 13{t^3} + x{t^2} + 5{t^3} - 4\)

Lời giải: 

a) Ta có:

\(M = x - 3 - 4y + 2x - y\)

\(M = \left( {x + 2x} \right) + \left( { - 4y - y} \right) - 3\)

\(M = 3x - 5y - 3\)

Bậc của đa thức \(M\) là: \(1\)

b) Ta có:

\(N =  - {x^2}t + 13{t^3} + x{t^2} + 5{t^3} - 4\)

\(N = \left( {13{t^3} + 5{t^3}} \right) - {x^2}t + x{t^2} - 4\)

\(N = 18{t^3} - {x^2}t + x{t^2} - 4\)

Bậc của đa thức \(N\) là: \(3\)

Bài 4 trang 11 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính giá trị của đa thức \(P = 3x{y^2} - 6xy + 8xz + x{y^2} - 10xz\) tại \(x =  - 3\); \(y =  - \dfrac{1}{2}\); \(z = 3\).

Lời giải: 

Thu gọn đa thức P:

P = 3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz

   = (3xy2 + xy2) – 6xy + (8xz – 10xz)

   = 4xy2 – 6xy – 2xz.

 

Bài 5 trang 11 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết biểu thức biểu thị thể tích \(V\) và diện tích xung quanh \(S\) của hình hộp chữ nhật trong Hình \(5\).

Tính giá trị của \(V\), \(S\) khi \(x = 4\)cm; \(y = 2\)cm và \(z = 1\)cm.

Lời giải:

a) Ta có:

\(V = 3x.4y.2z = \left( {3.4.2} \right).xyz = 24xyz\)

\(S = \left( {3x + 4y} \right).2.2z = \left( {3x + 4y} \right).4z\)

b) Thay \(x = 4\)cm; \(y = 2\)cm và \(z = 1\)cm vào các biểu thức \(V\), \(S\) ta có:

\(V = 24.4.2.1 = 192\) (\(c{m^3}\))

\(S = \left( {3.4 + 4.2} \right).4.1 = 20.4 = 80\) (\(c{m^2}\)) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me