Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 6: The first university in Viet Nam - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

Viết về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Em có thể sử dụng thông tin từ phần 3 để tìm trợ giúp.

1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C.

(Nghe bài sau và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B hoặc C)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. C

2. B

3. B

4. A

Tạm dịch:

1. Chu Văn An được sinh ra ở quận Thanh Trì.

2. Ông đã đậu cuộc thi Hoàng gia.

3. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình làm một nhà giáo.

4. Ông mất năm 1370

Audio script:

Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.

Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.

Dịch Script:

Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của Văn Miếu và để tôi kể cho bạn nghe về Chu Văn An. Chu Văn An được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại Học viện Hoàng gia và là một trong những nhà giáo dục đáng chú ý nhất trong lịch sử Việt Nam.

Ông sinh năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là một người trung thực. Ông đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ở ngôi làng của mình. Sau đó, ông trở thành một giáo viên tại Học viện Hoàng gia. Ông đã dạy nhiều sinh viên tài năng và thành công cho đất nước.

Sau đó, ông từ chức và trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và viết sách. Ông qua đời năm 1370.

2. Listen to the recording again and write short answers to the questions

(Nghe bài sau và viết câu trả lời ngắn của câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. - In 1292. 

2. - He was an honest man. 

3. - He continued his teaching career and wrote books.

4. - 78 years old. 

Tạm dịch:

1. Chu Văn An sinh ra khi nào?

- Vào năm 1292. 

2. Ông ấy là người thế nào?

- Ông ấy là người trung thực.

3. Ông ấy làm gì vào phần đời còn lại?

- Ông ấy tiếp tục sự nghiệp dạy học và viêt sách.

4. Khi mất ông ấy bao nhiêu tuổi?

- 78 tuổi.

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature the Imperial Academy.

(Thảo luận bảng sau theo nhóm. Hoàn thành bảng lịch sử của Văn Miếu - Quỏc Tử Giám)

Hướng dẫn giải:

Time 

Event 

Construction 

Attraction 

1070

The Temple of Literature 

Emperor Ly Thanh Tong

One of the historic and cultural sites of Vietnam 

1076

The Imperial Academy 

Emperor Ly Nhan Tong 

First university in Vietnam.

1484

Doctor’s stone tablet 

King Le Thanh Tong 

World heritage 

2003

 

The four statues 

Ha Noi People’s Committee 

Founders and developers of the Temple of Literature. 

Tạm dịch:

Thời gian 

Sự kiện

Xây dựng

Điểm thu hút

1070

Văn Miếu

Vua Lý Thánh Tông

Một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam

1076

Quốc Tử Giám

Vua Lý Nhân Tông

Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam 

1484

Bia Tiến sĩ

Vua Lê Thánh Tông

Di sản Thế giới

2003

 

Bức bức tượng

Ủy ban Nhân dân Hà Nội

Những người thành lập và phát triển Văn Miếu


 
 

4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you.

(Viết về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Em có thể sử dụng thông tin từ phần 3 để tìm trợ giúp)

Hướng dẫn giải:

Emperor Ly Thanh Tong founded The Temple of Literature in 1070. Now it is considered as one of the historic and cultural sites of Vietnam. And then in 1076 Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam.

In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. Now it is recognized as the World heritage by UNESCO. In 2003, the Ha Noi People Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong, and Chu Van An who founded and developed Temple of Literature - Imperial Academy.

Tạm dịch:

Vua Lý Thánh Tông đã cho thành lập Văn Miếu vào năm 1070. Bây giờ nó được xem như là một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam. Sau đó vào năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám. Nó được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho xây bia Tiến sĩ đầu tiên để tưởng nhở sự cống hiến của các tiến sĩ. Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 2003 úy ban Nhân dân Hà Nội đã cho xây 4 bức tượng Vua Lý Thánh Tông, Vua Lý Nhân Tông, Vua Lê Thánh Tông và Chu Văn An, là những người đã xây dựng và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me