Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài tập Tin học 7

Giải câu 1, 2, 3 trang 29 SGK Tin học 7. Câu 1: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có ý nghĩ gì?...

Câu 1 trang 29 SGK Tin học 7

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có ý nghĩ gì?

a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

d) Hoặc b hoặc c

Lời giải : 

Lý do một ô tính có các kí hiệu ##### là do cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

=> Đáp án C đúng


Câu 2 trang 29 SGK Tin học 7

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chỗ sai.

a) = SUM(5,A3,B1);

b) = SUM(5,A3,B1);

c) = SUM(5,A3,B1);

d) = SUM(5,A3,B1);

Lời giải : 

Cách nhập hàm không đúng là câu d), vì: sau tên hàm SUM có khoảng trắng. Sửa lại cho đúng là: =SUM(5,A3,B1)


Câu 3 trang 29 SGK Tin học 7

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:

a) = SUM(A1, B1)

b) = SUM(A1,B1,B1)

c) = SUM(A1, B1, -5)

d) = SUM(A1, B1, 2)

e) = AVERAGE(A1, B1, 4)

g) = AVERAGE(A1, B1, 5,0)

Lời giải : 

a) = SUM(A1, B1) Kết quả thực hiện là : - 1

b) = SUM(A1,B1,B1) Kết quả thực hiện là : 2

c) = SUM(A1, B1, -5) Kết quả thực hiện là : - 6

d) = SUM(A1, B1, 2) Kết quả thực hiện là : 1

e) = AVERAGE(A1, B1, 4) Kết quả thực hiện là : 1

g) = AVERAGE(A1, B1, 5, 0) Kết quả thực hiện là : 1

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me