Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập GDCD 7

Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 74, 75, 76 SBT GDCD lớp 7. Câu 1: Hãy kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)...

Bài 1 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 1: Hãy kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Trả lời

 

Các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Ủy ban nhân dân các cấp , hội đồng nhân dân các cấp


Bài 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 2: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì ?

Trả lời

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ: 

 + Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế - XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
+ Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.
HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về: 
+ Ổn định kinh tế.
+ Nâng cao đời sống.
+ Củng cố AN-QP


Bài 3 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 3: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn gì ?

Trả lời

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn:

 

- Chấp hành nghị quyết của HĐND.
- Quản lý NN ở địa phương.
- Tuyên truyền GD pháp luật.
- Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
- Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản.
- Chống tham nhũng và tệ nạn XH.


Bài 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 4: Hãy kể tên một số công việc mà Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) em đã làm để chăm lo đời sống cho nhân dân.

Trả lời

- Đăng ký hộ khẩu

- Khai báo tạm trú, tạm vắng

- xin cấp giấy khai sinh

- Sao giấy khai sinh

 - Xác nhận bảng điểm học tập

- Ủy ban nhân dân xã

- Trạm y tế xã 

 


Bài 5,6,7,8 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 5: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất ?

A. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

B. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan quyết định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

c. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có quyền tự quyết định mọi hoạt động của mình.

D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chịu trách nhiộm trước Uỷ ban nhân dân huyện về mọi hoạt động của mình.

Bài tập 6: Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói vê Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn)

A. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.

B. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.

C. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

E.Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Bài tập 7: Cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm :

A. Uỷ ban nhân dân

B. Hội đồng nhân dân c. Công an

C. Trường tiểu học

D. Trạm y tế

Bài tập 8: Những nội dung sau đây là đúng hay sai khi nói về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ?

Nội dung

Đúng

Sai

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình.

 

 

B. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương.

 

 

c. Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh ở địa phương.

 

 

D. Bảo vệ tính mạng, tài sản và tự do, danh dự, nhân phẩm của cổng dân.

 

 

Trả lời 

Câu

Đáp án

Câu 5

A

Câu 6

A, C, E

Câu 7

A, B

Câu 8

Đúng: A, B, D Sai: c


Bài 9 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 9: Tại một cuộc họp của nhân dân xã H, có một bác nông dân đề nghị : Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thảo luận để ra quyết định về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của xã mình. Một người khác phản đối : Không được, vì đó không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân.

Câu hỏi

Theo em, ý kiến nào đúng trong hai ý kiến trên đây ? Giải thích vì sao

Trả lời 

Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

 

Bài 10 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 10: Thành hỏi Kha về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã :

-    Thành : Kha này, theo cậu thì ai có nhiệm vụ thực hiện các công việc quản lí nhà nước ở xã mình về kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, chăm lo xây dựng và phát triển cho trường tiểu học ? Ưỷ ban nhân dân hay Hội đồng nhân dân ?

-     Kha : Việc này quan trọng lắm nên cả Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân đều cùng có chung nhiệm vụ.

Câu hỏi 

Theo em, ý kiến của Kha như vậy có đúng không ? Giải thích vì sao.

Trả lời 

Ý kiến của Kha là không đúng. Đó là nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã.

 

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?

 Trả lời

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực và cụ thể đã đem lại nhiều kết quả toàn diện trên các mặt của đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác