Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập GDCD 7

Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 70, 71, 72 SBT GDCD lớp 7. Câu 1: Nhà nước ta là nhà nước của ai...

Bài 1 trang 70 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước của ai ?

Trả lời

Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Bài 2 trang 70 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 2: Bộ máy nhà nước ta gồm bốn loại cơ quan nào ?

Trả lời

Bộ máy nhà nước ta gồm bốn loại cơ quan: Quốc hội, chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao.


Bài 3 trang 70 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 3: Hãy nêu vắn tắt về chức năng, nhiệm vụ của bốn loại cơ quan nhà nước.

Trả lời

 

+Quốc hội: bao gồm đại biểu do nhân dân cả nước bầu ra (có tài, có đức) giải quyết những công việc quan trọng nhất, Xây dựng hiến pháp, quyết định những vấn đề quan trọng về đối nội, đối ngoại

+ HĐND: Do dân địa phương bầu đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân, tham gia công việc nhà nước ở địa phương

+ Chính phủ: điều hành mọi công việc của quốc gia, do quốc hội bầu, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhấy

+ Ủy ban nhân dân: do HĐND bầu ra, quản lý, điều hành mọi công việc nhà nước ở địa phương


Bài 4,5,6,7 trang 71 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 4: Lựa chọn cảu trả lời đúng trong các câu sau đây về Quốc hội.

A. Quốc hội là cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

B. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Quốc hội quản lí đất nước trong tất cả các lĩnh vực.

D. Quốc hội là cơ quan có quyền ban hành mọi văn bản pháp luật.

Bài tập 5: Lựa chọn các câu trả lời đúng.

A. Chính phủ là cơ quan :

B. Do nhân dân bầu ra

C. Có quyền ban hành pháp luật c. Có quyền ban hành luật

DCó quyền quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội..của đất nước.

E. Hành chính nhà nước cao nhất.

Bài tập 6: Lựa chọn phương án đúng, sai và đánh dấu X vào ô tương ứng

Nội dung

Đúng

Sai

A. Ưỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

 

B. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính ở địa phương.

 

 

c. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

 

 

D. Toà án nhân dân là cơ quan xét xử.

 

 

E. Uỷ ban nhân dân quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục của địa phương.

 

 Bài tập 7: Nối mỗi cụm từ ỏ cột II với mỗi cụm từ ở cột I để được một câu đúng.
 

I

II

A. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân,

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các Viộn kiểm sát quân sự.

B. Các cơ quan xét xử bao gồm :

2. Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các cấp.

c. Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm :

3. Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương và các Toà án quân sự.

D. Các cơ quan kiểm sát bao gồm :

4. đó là Quốc hội và Hội đồne nhân dân các cấp.

Trả lời 

Câu

Đáp án

Câu 4

B

Câu 5

B, D, E

Câu 6

Đúng: A, B, c, D 

Sai: E

Câu 7

4 - A ; 3 - B ;

2 - c; 1 - D

 

Bài 8 trang 72 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 8: Huyền và Thuý tranh luận với nhau về Quốc hội và Chính phủ :

-    Huyền : Theo tớ, về cơ bản thì Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau : đều là cơ quan nhà nước trung ương, đều là cơ quan đại diện cho nhân dân và có chung nhiệm vụ quản lí đất nước.

-    Thuý : Tớ thì cho rằng, tuy Quốc hội và Chính phủ đều là cơ quan nhà nước trung ương nhưng là hai cơ quan khác nhau hoàn toàn.

Câu hỏi 

Em đồng ý với ý kiến của Huyền hay Thuý ? Vì sao ?

Trả lời

Quốc hội và Chính phủ tuy cùng là cơ quan nhà nước ở trung ương nhưng là hai loại cơ quan khác nhau : Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, còn Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước ta.


 


Bài 9 trang 72 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bài tập 9: Thành nghe Huy nói Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan có vị trí ngang nhau, vì đều là cơ quan nhà nước cao nhất ở trung ương. Thành băn khoăn mãi mà vẫn chưa hiểu Huy nói đúng hay sai !

Câu hỏi :

Em có thể nói gì để giúp Thành giải toả nỗi băn khoăn này ?

Trả lời

Vị trí của Quốc hội và Chính phủ là hoàn toàn khác nhau. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta, có vị trí cao hơn Chính phủ. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ?

 Trả lời

 

Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ qua thông tin trên đây:

+ Về bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội: Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách xã hội, trọng tâm là tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo Tỉ lệ hộ nghèo ước cả năm giảm 1,76%.

+ Về phát triển văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường: Văn hoá, thể thao tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc được chú trọng. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo tồn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hoá

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác