Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Em là tổ trưởng. hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua

Em là tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua.

                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày…. tháng ……năm.....               

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  

      CỦA TỔ ……LỚP ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

 Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) lớp...........

 Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ.......... trong tuần…………vừa qua như sau :

1. Về học tập

………………………………

2. Về lao động

………………………………

                                                                                                                                            Tổ trưởng

 

TRẢ LỜI:

Em làm tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng vừa qua vào mẫu sau :

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 nảm 2013

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

      CỦA TỔ 2 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Kính gửi : Cô giáo lớp 3A

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 2 trong tháng 11 vừa qua như sau :

1. Về học tập

-  Cả tổ đều học bài, làm bài đầy đủ.

- Trong tổ có sự phân công Đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tốt.

- Tháng vừa qua hai bạn Nguyễn Ngọc Thi và Lâm Hoàng Nam đặc biệt tích cực trong việc phát biểu xây dựng bài. nhiều lần được cô giáo khen.

- Cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ.

- Cả tổ có 20 điểm giỏi, 10 điểm khá, không có điểm kém.

2. Về lao động

- Thực hiện vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Tham gia phong trào chủ nhật xanh của trường tích cực, đầy đủ.

                                                                                                                                             Tổ trưởng

                                                                                                                                    Đỗ Ngọc Phương Trinh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác