Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:

1. Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

………………………………………………………

(2) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

cây….ào.       ….ào nấu,      lịch ….ử,             đối…..ử

b) o hoặc ô

chín m..ˌ..ng,       mơ m..ˌ..ng,    hoạt đ..ˌ..ng,      ứ đ..ˌ..ng,

TRẢ LỜI:

1. Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a. Lào.

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, ln-đô-nê-xi-a, Lào.

(2)  Điền vào chỗ trống :

a)  s hoặc x

cây sào,       xào nấu,          lịch sử,            đối xử.

b) o hoặc ô

chín mng,      mơ mng,       hoạt đng,      ứ đng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me