Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

- buổi……..                                      - ……….chuộng

- thuỷ…….                                       - ngược………….

- …….đình                                       - ……….cao

b) (hếch, hết)                                 (lệch, lệt)

-……giờ                                          - …………bệt 

- mũi……                                        - chênh…….

- hỏng……

(2) Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó :

…………………………………………………………

TRẢ LỜI:

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống :

a) (triều, chiều)

 

- buổi chiều

- chiều chuộng

- thủy triều

- ngược chiều

- triều đình

- chiều cao

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

- hết giờ

- lệt bệt

- mũi hếch

- chênh lệch

- hỏng hết

 

(2) Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó 

- Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

- Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác