Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh 9

BIẾN DỊ

Giải bài tập trắc nghiệm chương IV Biến dị trang 54 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Câu 1: Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là...

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

1. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

A. có lợi cho cá thể.

B. không có lợi và không có hại cho cá thể.

C. có hại cho cá thể.

D. có ưu thế so với bố, mẹ.

2. Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen trong đời cá thể như thế nào ?

A. Đột biến gen trội chỉ biểu hiện khi ở thể đồng hợp.

B. Đột biến gen trội biểu hiện khi ở thể đồng hợp và dị hợp.

C. Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ở thể dị hợp.

D. Đột biến gen lặn không biểu hiện được.

3. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen thường liên quan tới

A. một cặp nuclêôtit.

B. một số cặp nuclêôtit. 

C. nhiều cặp nuclêôtit.

D. toàn bộ các cặp nuclêôtit.

4. Thể đột biến là

A. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình trội.

B. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình trung gian.

C. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình lặn.

D. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện ở kiểu hình.

5. Quan sát hình sau và cho biết loại đột biến gen nào xảy ra ?

  

Cả (A) và (B) đều là đột biến mất 1 cặp nuclêôtit.

Cả (A) và (B) đều là đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit.

(A) - mất cặp, (B) — thêm 1 cặp.

(A) - thêm cặp, (B) - mất 1 cặp.

6. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

A. mất đoạn NST 21.                                    B. lặp đoạn NST 21.

C. đảo đoạn NST 20.                                     Dmất đoạn NST 20.

7. Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng ?

A. Mất đoạn.

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Vừa mất đoạn vừa đảo đoạn.

8. Đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

9. Đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

10. Đột biến cấu trúc làm thay đổi vị trí của gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

Lời giải:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

D

D

A

B

C

A

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác