Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 81 bài 26 Clo Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học...

Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Lời giải:

Dẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học', vì:

- Clo hòa tan trong nước là hiện tượng vật lí.

-  Một phần clo tác dụng với nước tạo thành chất mới HC1, HClO là hiện tượng hóa học.


Bài 2,3 trang 81 sgk hoá học 9,

Bài 2.  Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Tính chất hóa học của clo

a)      Tác dụng với kim loại

        2Fe+3Cl2------ > 2FeCl3

b)      Tác dụng với hidro

              H2(k) + Cl------- .> 2HCl (k)

c)       Tác dụng với nước

            Cl2+ H2O  < --------- > HCl + HclO

d)      Tác dụng với dung dịch NaOH

           Cl2+ 2NaOH-------->  NaCl + NaClO + H2O

                                                          nước  gia -ven

Bài 3.  Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.

Phương trình hóa học của các phản ứng

a)     2 Fe +3Cl2 ------ > 2FeCl3 ( Fe hóa trị III)

b)    Fe + S--------- > FeS ( Fe hóa trị II)

c)     3Fe + 2O2--------- > Fe2O4  ( Fe hóa trị III, và II)


Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9

Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

HS tự giải.


Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH ;

c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Lời giải:

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH:

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20.


Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

giải: 

Phương trình phản ứng

Cl2 + 2KOH------ > KCl  + KClO+ H2O

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác