Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 143 bài 45 Axit axetic Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Hãy Điền những từ thích hợp vào chỗ trống...

Bài 1 trang 143 sgk hóa học 9

Hãy Điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Axit axetic là chất... không màu, vị....tan....trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế .....

c) Giấm ăn là dung dịch..... từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách ...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được.....

Trả lời

a) Axit axetic là chất lỏng  không màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.


Bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Trong các chất sau đây

chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học 

Trả lời 

Chất tác dụng với Na là a, b,c ,d

Chất tác dụng với NaOH là b,d

Chất tác dụng với Mg là b,d

Học sinh tự viết phương trình phản ứng


Bài 3 trang 143 sgk hóa học 9

Axitaxxetic có tính axit vì trong phân tử 

a) Có 2 nguyên tử 

b) Có nhóm -OH 

c) Có nhóm -OH và =C=O

d) có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhốm O=C-OH

 TRả lời . 

Câu d đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH


Bài 4 trang 143 sgk hóa học 9

Trong các chất sau đây , chất nào có tính axit? Giải thích.

Trả lời 

Chất có tính axit là a vì trong phân tử có nhóm -COOH

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác