Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 57, 58 bài 18 Nhôm Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm...

Bài 1 trang 57 sgk hoá học 9

Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

 

Tính chất của nhôm

ứng dụng của nhôm

1

 

làm dây dẫn điện

2

 

Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa ,….

3

 

làm dụng cụ gia đình: nồi xoong, khung cửa…..

 Giải

 

T ính ch ất c ủa nh ôm

ứng d ụng c ủa nh ôm

1

Dẫn điện t ốt

l àm d ây d ẫn đi ện

2

Nhẹ, bền

Ch ế t ạo m áy b ay, ô t ô, xe lửa ,….

3

nhôm dẻo nên có thể cán thành đồ dùng bằng nh ôm

làm dụng cụ gia đ ình: n ồi xoong, khung c ửa…..

 


Bài 2 trang 58 sgk hoá học 9

 Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

a) MgSO4;                   b) CuCl2;                 c) AgNO3;            d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt dộng mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào là nhôm.

2A1 + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

Al + 3AgN03 -> Al(N03)3 + 3Ag↓

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng khí hiđro.

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2↑


Bài 3 trang 58 sgk hoá học 9

Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Lời giải:

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al203 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2


Bài 4 trang 58 sgk hoá học 9

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO3;        b) HCl;         c) Mg;           d)Al;            e) Zn.

Lời giải:

Để làm sạch muối nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

2Al + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3CuBài 5 trang 58 sgk hoá học 9

Thành phần hoá học chính của đất sét là :\(A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0\). Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Giải

\(M_{A{l_2}{0_3}.{\rm{ }}2Si{0_2}.2{H_2}0}=258\)

Giả sử có \(1\) mol đất sét

Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất là:

\(\% {m_{Al}} = {{27.2} \over {258}} \cdot 100\%  = 20,93\% \)

loigiaihay.com


Bài 6 trang 58 sgk hoá học 9

Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Lời giải:

Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số moi H2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2S04 →  Al2(S04)3 + 3H2

x                   →               1,5x (mol)

Mg + H2S04 →  MgS04 + H2

0,025 →                  0,025 (mol)

Theo hiđro, ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = 0,03 mol = mol Al Khối lượng của hỗn hợp: m = mMgmAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

%Mg = \( \frac{0,6}{1,41}\) x 100% = 42,55%; %Al = 100% - 42,55% = 57,45%.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác