Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 7: Traffic - Giao thông

Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (N°l) đến ít kỳ lạ hơn (N°5). Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?

1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries

(Nhìn vào những lá cờ của các quốc gia. Đặt tên những quốc gia này cho phù hợp)

Hướng dẫn giải:

1. the UK 

2. Australia 

3. India 

4. Thailand 

5. Malaysia 

Tạm dịch:

1. Anh           

2. Úc

3. Ấn Độ

4. Thái Lan

5. Malaysia

2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answers below.

(Tại sao những quốc gia này lái xe bên trái? Nghe bài văn kế tiếp sau đó viết câu trả lời của em bên dưới)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. Some countries use the same system as the UK.

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword).

Tạm dịch:

1. Vài quốc gia sử dụng cùng một hệ thống với Anh.

2. Nhiều người thuận tay phải (trong quá khứ, điều này có nghĩa là họ có thể cưỡi ngựa sử dụng chủ yếu tay trái, và có thể sử dụng tay phải của họ dễ dàng hơn dể cầm kiếm).

Audio script:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is to keep to the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, India, Thailand, and Malaysia. There are different reasons for this. One is that some countries used the same system as the UK. Another is that many people are right-handed!

Dịch Script:

Đi bên phải là sai!

Bạn có biết rằng có nhiều quốc gia trên thế giới mà quy tắc giao thông là đi bên trái? Một số trong số đó là Vương quốc Anh, Úc, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Có nhiều lý do khác nhau cho việc này. Một là một số quốc gia sử dụng cùng một hệ thống như Vương quốc Anh. Mặt khác là nhiều người thuận tay phải!

3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. ter jars, can you find the false driving law?

(Nhìn vào luật lái xe kỳ lạ bên dưới. Nằm trong số chúng là đúng, nhưng một cái là sai. Làm theo cặp, em có thể tìm được luật lái xe sai không?)

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof.

2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia.

3. You have to wear a shirt or T-shirt white driving in Thailand.

4. In Spain, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car.

5. In South Africa, you have to let animals go first.

6. In France, you can only reverse your car on Sundays.

Tạm dịch:

1.  Ở Alaska, bạn không được phép Lái xe với một con chó trên nóc xe.

2. Phụ nữ lái xe ở Arab-Saudi là phạm luật.

3. Bạn phải mặc áo sơ mi hoặc áo thun khi lái xe ở Thái Lan.

4. Ở Tây Ban Nha, người mang kính phải mang thêm một cặp kính dự phòng trong xe hơi.

5. Ở  Nam Phi, bạn phải để động vật đi qua trước.

6. Ở Pháp, bạn có thể chỉ lùi xe vào những ngày Chủ nhật. - Luật này là sai!

4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest NT tc the least strange (N 5). Are there strange rules in Viet Nam?

(Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (No 1) đến ít kỳ lạ hơn (No 5). Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?)

Hướng dẫn giải:

The strangest law is “You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. It is a little weird, because the clothes does not influence driver.

The less strange law is “In Spain, people wear glasses have to carry a spare pair in the car.” This law is so strict and unreasonable.

Next, the law “In South Africa, you have to let animals go first” is a little strange, because it shows that the animals are more important to people.

Next, "It’s illegal for women to drive in Saudi Arabi". The law is a little abnormal.

Lastly, the law “In Alaska, you are no: allowed to drive with a dog on the roof.” is rather ok. Because it’s dangerous with the dog on the roof.

Tạm dịch:

Luật kỳ lạ nhất là “Bạn phải mặc áo khoác hoặc áo than trong khi lái xe ở Thái Lan”. Nó hơi điên rồ, bởi vì quần áo không ảnh hưởng gì tới người lái cả.

Luật ít kỳ lạ hơn là “Ở Tây Ban Nha, người đeo kính phải mang theo một kính dự phòng trong xe.”. Luật hơi nghiêm và không hợp lý.

Kế đến, luật “Ở Nam Phi, bạn phải để cho động vật đi trước”, hơi kỳ lạ, bởi vì ở đó cho thấy rằng động vật quan trọng hơn con người.

Kế đến, "Ở A Rập Saudi phụ nữ lái xe là phạm luật.” Luật này hơi bất bình thường.

Cuối cùng, luật “Ở Alaska, bạn không được phép lái xe với một con chó trên nóc xe" là khá ổn. Vì để chó trên nóc xe là việc nguy hiểm.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me