Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 7: How Do You Learn English?

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)  What foreign language do you have at school?

Ngoợi ngữ bợn học ở trường là gì?

English. What about you, Akiko?

Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b)  I have French.

Tôi học tiếng Phớp.

Oh, really?

Ổ, vậy hả?

c)  And do you like English?

Và bạn có thích tiếng Anh không?

Yesế It's my favourite subject.

Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to watch English cartoons on TV.

Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to read English comic books.

Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c)  Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh ?

Because I want to talk with my foreign friends.

Bởi vì tôi muôh nói chuyện với nhiều bọn bè nước ngoài.

3. Chúng ta cùng nói.

Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh. How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

I...

Tôi...

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to.. Bởi vì tôi muốn...

4. Nghe và điền số.

Click tại đây để nghe:

a 2                   b 4                  c 1                   d 3

Audio script

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That's great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books

5. Viết về em

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

I speak to my friends every day.

Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my foreign friends. .

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bgn học tiếng Anh?

I want to sing English songs.

Tôi muốn hót nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Chúng ta cùng chơi

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me