Trang chủ
Bình chọn:
4.8 trên 28 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 8: What Are You Reading?

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

a)  Hi, Peter. Let's play chess.

Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.

I can't. I'm reading.

Mình không thể. Mình đang đọc.

b)  What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading a story about Halloween.

Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.

c)  Is it a ghost story?

Nó là một câu truyện ma phải không?

Yes. Very scary

Đúng rồi. Thật đáng sợ.

d)   Is it a ghost?

Nó là con ma phải không?

Oh, no!

Ồ, không!

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  What arè you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The Fox and the Crow.

Mình đang đọc Cáo và Quạ.

b)  What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mình đang đọc Truyện về Mai An Tiêm.

c)  What are you reading?

Bạn đang đọc gì thế?

I'm reading Aladdin and the Magic Lamp

 Mình đang đọc A-la-đin và cây đèn thần.

d)  What are you reading?

Bạn đong đọc gì thế?

I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs.

Mình đang đọc Bgch Tuyết và bảy chú lùn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

Bạn có đọc sách vào thời gion rảnh không?

Yes, ... / No,

Có,... / Không,...

What are you reading now?

Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?

I'm reading...

Tôi đang đọc...

What's your favourite book/story?

Quyển sách/truyện yêu thích của bạn là gì?

It's ...

Nó ...

4. Nghe và đánh dấu chọn

Click tại đây để nghe:

 

A-la-ddin và cây đèn thần

Cáo và Quạ

Truyện về Mai An Tiêm

Bạch Tuyết và 1 bảy chú lùn

Nam

 

 

 

 

Mai

 

 

 

Linda

 

 

 

Tom

 

 

 

 

Audio scrip 

1. Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time? Nam: I like reading stories.

Tony: What are you reading at the moment? Nam: I'm reading The Fox and the Crow.

2  Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

Mai: I'm going to stay at home and finish my book.

Tony: What are you reading?

Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

3. Tony: Hi, Linda. What are you reading?

Linda: I'm reading my favourite book again Tony: What's the name of the book?

Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

Tony: Why are you reading it again?

Linda: Because it's so interesting!

4. Tony: Hi, Tom. What are you reading?

Tom: The story of Mai An Tiem.

Tony: Do you like it?

Tom: Yes, I think it's my favourite story.

5. Đọc và hoàn thành

(l)free (2) reading (3) Snow (4) Seven (5) like Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.

Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?

Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?

Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn. Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?

Quan: Một câu truyện về Halloween.

6. Chúng ta cùng chơi

The Guessing Game (Trò chơi đoán)

It's a Vietnamese story.                  Nó là một câu truyện người Việt.

It's a fairy tale.                                 Nó là một truyện cổ tích.

The main character is a girl. Nhân vật chính là một cô gái.

It's The Story is Tam and Cam! Đó là Truyện về Tấm và Cám!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me