Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 11: Something new to watch!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 3 and Song. - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

Let's learn!

How often do you watch TV?

I watch it every day.

I watch it three times a week.

I never watch TV. We don't have one.

I watch a documentary once a week.

I buy a new CD twice a year.

2. Ask and answer.

How often do you…

1. watch a movie?

4. watch the news?

2. watch TV?

5. listen to music?

3. play computer games?

6. use a cell phone?

Hướng dẫn:

1. How often do you watch a movie?

=> I watch a once a week.

2. How often do you watch TV?

=> I watch TV every day.

3. How often do you play computer games?

=> I never play computer games.

4. How often do you watch the news?

=> I watch the news once a week.

5. How often do you listen to music?

=> I listen to music everyday.

6. How often do you use a cell phone?

=> I use a cell phone everyday.

3. Now write sentences about how often you and your friend do these things.

I watch a movie once a week, but Khang watches a movie three times a week.

Hướng dẫn giải:

I watch a movie once a week, but Khang watches a movie three times a week. I watch TV everyday, but Khang watches TV three time a week. I never play computer games, but Khang plays computer game three time a week. I watch the news once a week, but Khang watches the news everyday. I listen to music everyday, but Khang never listen to music. I use a cell phone everyday, but Khang uses a cell phone three times a week.

4. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

How often …?

How often do you watch cartoons?

Three times a week.

Three times a week.

I watch cartoons three times a week.

How often do you watch a movie?

Once a week…

I watch a movie once a week.

How often do you go to the beach?

Twice a year …

How often do you see your friends?

Everyday …

Dịch:

Thường xuyên thế nào … ?

Bạn thường xem phim hoạt hình bao nhiêu lần?

3 lần 1 tuần

3 lần 1 tuần

Tôi xem phim hoạt hình 3 lần 1 tuần

Bạn thường xem phim ở rạp chiếu phim bao nhiêu lần?

1 lần mỗi tuần

Tôi xem phim ở rạp 1 lần mỗi tuần

Bạn thường đi tới biển bao nhiêu lần?

2 lần mỗi năm…

Bạn thường nhìn thấy bạn của bạn thế nào?

Hàng ngày …

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me