Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?

Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?

I'm going back to my hometown.

Mình sẽ trở về quê nhà.

b)  Where in the USA do you live? Ở Mỹ bạn sống ở đâu?

In New York City. Ở Thành phố New York.

c)  What's it like? Nó thế nào?

It's very big. Nó rất lớn.

d)  Which one is big, New York City or Sydney?

Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?

I think New York City is. Tôi nghĩ Thành phố New York.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


a)  Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?

Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?

I think Hoan Kiem Lake is. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.

b)  Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?

Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?

I think Ben Thanh Market is. Tôi nghĩ chợ Bến Thành.

c)  Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

d)  Which one is busy, life in the city or life in the countryside?

Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

I think life in the city is. Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.

Which one is......... or...? Cái nào...................... hay...?

I think...                                        Tôi nghĩ...

4. Nghe và viết

Click tại đây để nghe:

 


1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang.

Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.

2Linda lives in London. It's larger than Da Nang.

Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.

3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat.

Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.

Audio script

1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?

Tony: I live in Sydney.

Mai: What's it like?


Nam: Where do you live, Linda?Tony: It's noisy.

Linda: I live in London.

Nam: What's it like?

Linda: It's large.

Nam: Which one is larger, London or Da Nang?

Linda: I think London is.

2. Phong: Do you live in New York City, Tom?

Tom: Yes, I do.

Phong: Is it a big city?

Tom: Yes, it is And it's busy.

Phong: Which one is busier, New York City or Dơ Lat?

Tom: I think New York City IS.

5. Đọc và hoàn thành

1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

New York City is bigger/larger than Sydney.

Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.

2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

New York City is noisier than Da Lat.

Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.

3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang is smaller than New York City.

Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.

6. Chúng ta cùng hát.

Click tại đây để nghe:

 


Which one is...?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I'm sure, I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Cái nào lớn hơn,

Thành phố New York hay Miami?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.


Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I'm sure. I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Cái nào bận rộn hơn,

Thành phố New York hay Son Francisco?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chác chán đó là Thành phố New York.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don't know, I don't known,

It may be Chicago.

Cái nào ồn ào hơn,

Thành phố New York hay Chicago?

Tôi không biết, tôi không biết Nó có thể là Chicago.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me