Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 7: How Do You Learn English?

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

’How do you 'practise 'speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

I 'speak 'English 'every 'day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

'How do you ‘practise 'reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

I 'read ‘English 'comic 'books.

Tôi đọc nhiều truyện trơnh tiếng Anh.

'How do you 'practise 'writing?

Bạn luyện viết thế nào?

I 'write 'emails to my 'friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bọn bè tôi.

'Why do you 'learn 'English?

Tại soo bạn học tiếng Anh?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bời hớt tiếng Anh.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

1.b   I learn English by talking with my friends

Tôi học tiếng Anh bàng cách nói chuyện với nhừng bọn bè.

2.a   Mai learns English by reading comic books.

Mai học tiếng Anh bong cách đọc sách truyện tranh.

3.a   Nam learns English by writing emails to his friends

Nam học tiếng Anh bong cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ây.

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

3. Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:

 How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you practise speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

By speaking English every day.

Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.

How do you practise reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

By reading comic books.

Bằng cách dọc nhiều truyện tranh.

How do you practise listening?

Bạn luyện nghe thế nào?

By watching English cartoons on TV.

Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.

How do you practise writing?

Bạn luyện viết thế nào?

By writing emails to my friends.

Bồng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hót nhiều bài hớt tiếng Anh.

4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoộc Sai (F)

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bàng cách nói chuyện với những người bạn HƯỚC ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng AnhCô ấy thường xuyên luyện nghe bàng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti viCô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rốt vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.

1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc

2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô đy.

3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bồng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.

4.T  Akiko học viết tiếng Anh bàng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.

5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cồn thiết cho việc học của họ.

5. Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào

My friend is Trinh.

She learns to read English by reading short English stories.

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Bạn tôi là Trinh.

Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bàng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ây muốn nói chuyện với những ngườ bạn nước ngoài của cô ốy.

6. Dự án

Thào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể...

hỏi và trâ lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

nghe và ggch dưới nhừng đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

đọc và gạch dưới những đoạn vân về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me