Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 12: Let's open this present first!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Click here to listen

 

Script:

first

second

third

fourth

fifth

sixth

seventh

eighth

2. Ask and answer about the Spring Festival results.

 Hướng dẫn:

+ Where did Green team come in?

They came in first.

+ Who came in third?

Orange team did.

+ Where did purple team come in?

They came in fourth.

+ Who came in fifth?

Red team did.

+ Where did Yeallow team come in?

They came in sixth.

+ Who came in eighth?

Brown team.

3. Now write a report about the Spring Festival results.

At the Spring Festival, … came in first.

Hướng dẫn:

At the Spring Festival, Green team came in first. Blue team came in second, Orange team came in third. Purple team came in fourth, Red team came in fifth, Yellow team came in sixth. White team came in seventh. And Brown team came in eighth.

4. Listen and sing.

Click here to listen


 

There was a race

There was a race. Go, go, go!

Some children were fast. And some were slow.

Joe was fourth. He wasn't very fast.

His bag was very heavy. So he came in last.

Emily was third. She was faster than Joe.

But she lost her shoe. So she was a little slow.

Oscar was second. Just behind Kim.

He was very fast. But she was faster than him.

Kim was first. Run, run, run!

What a fast runner! She was number one!

Dịch:

Có một cuộc đua

Có một cuộc đua. Đi thôi, đi thôi, đi thôi!

Một vài đứa trẻ chạy nhanh. Và một vài chạy chậm.

Joe về thứ tư. Anh ấy không phải là rất nhanh.

Cặp của anh ấy rất nặng. Vì thế anh ấy chạy cuối cùng.

Emily về thứ ba. Cô ấy chạy nhanh hơn Joe.

Nhưng cô ấy bị tuột giày. Vì thế cô ấy chạy có chút chậm.

Osca về thứ hai. Chỉ sau Kim.

Anh ấy chạy rất nhanh. Nhưng cô ấy chạy nhanh hơn anh ấy.

Kim về thứ nhất. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh!

Một cuộc đua tốc độ. Cô ấy về số 1.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me