Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 7: How Do You Learn English?

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

1. Nhìn, nghe và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

a)   How often do you have English, Mai?

Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai?

I  have it four times a week.

Tôi học nó bốn lần một tuần.

b)   Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? 

Yes, I do.

Vang, có.

c) How do you practise reading?

Bạn luyện đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) How do you learn vocabulary?

Bạn học từ vựng thế nào?

I write new words in my notebook and read them aloud

 Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

2.  Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

a)  How do you speak English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I speak English every day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b)  How do you listen to English?

Bạn nghe tiếng Anh thế nào?

I watch English cartoons on TV.

Tôi xem nhiều phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

c)  How do you write English?

Bạn viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho nhửng người bạn tôi.

d)  How do you read English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I read short stories.

Tôi dọc nhiều truyện ngổn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Bạn thường học môn Tiếng Anh mây lần?

I have English ... times a week

Tôi có môn Tiếng Anh... lán một tuần.

Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? 

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, có. / Không, không có.

How do you practise...?

Bạn luỵện tập... thế nào?

I...

Tôi...

4. Nghe và đánh dấu 

Click tại đây để nghe:

1. b                  2. c                  3. a                  4. b

Audio script

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Đọc và hoàn thành

(1)     because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. hôm nay, cộu ấy vui bởi vì cậu đy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bàng cách hát những bài hát tiếng Anh. sở thích của cậu ấy là hát nhửng bài hát tiếng Anh!

6. Chúng ta cùng hát.

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

i write emails to my friends.

And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoợt hình tiếng Anh trên ti vi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me