Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 16: Where's The Post Office?

No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


a)  Excuse me, where's the park, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?

Go straight ahead. It's at the end of the street.

Đi thẳng về phía trước. Nó nằm cuối con đường.

H Thank you.

Cảm ơn ạ

 b) Excuse me, where's the toilet, please?

Xin lỗi, vui lòng cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

It's over there, near the lake. Nó ở đằng kia, gần hồ.

Thanks a lot.                                    cảm ơn rất nhiều ạ.

I You're welcome.                                        Không có chi.

a)   Excuse me, is the museum near here?

Xin lỗi, có phải bảo tàng gần đây không ạ?

No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

Cảm ơn ạ.

b) Excuse me, where's the post office?

Xin lỗi, bưu điện ở đâu ạ?

Turn righf. It's between the supermarket and the cinema.

Rẽ phải. Nó ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim.

Thanks a lot.

Cảm ơn rất nhiều ạ.

You're welcome. Không có chi.

2. Chỉ và đọc

Click tại đây để nghe:

 


a)   Excuse me, where's the bus stop?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu ạ ?

It's next to the stadium. Nó kế bên sân vận động.

b)   Excuse me, where's the pharmacy?

Xin lỗi, tiệm thuốc tây/hiệu thuốc ở đâu ạ?

It's opposite the market. Nó đối diện chợ.

c)   Excuse me, where's the theatre? Xin lỗi, nhà hát ở đâu ạ?

It's between the cinema and the supermarket.

Nó ở giữa rạp chiếu phim và siêu thị.

d) Excuse me, where's the museum?

Xin lỗi, bảo tàng ở đâu ạ. Nó ở góc con đường.

It's on the corner of the street.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trá lời những câu hỏi về phương hướng.

4. Nghe và đánh dấu chọn

Click tại đây để nghe:

 


 

 

'

Opposite the pharmacy (Đối diện nhà thuốc)

Between the supermarket and the cinema (ở giữa siêu thị và rạp chiếu phim)

Next to the stadium (Kế bên sân vận động)

Go along the Street and turn left (Đi dọc theo con đường và rẽ trái)

The museum (Bảo tàng)

 

 

 

The supermarket (Siêu thị)

 

 

 

The bus stop (Trạm dừng xe buýt)

 

 

 

The post office (BƯU điện)

 

 

 

Where's the...?

It's next to/opposite... It's between... and... It's on the corner of... Turn right/left...


 

Audio script

1. Akiko:  Where's the museum?

Nam: I'll take you there.

Akiko: Is it far?

Nam: No, not at all. It's next to the stadium. We can walk.

2. Akiko: Where's the supermarket, Nam? Is it far from here? Nam: Not very far. Go along the street and turn left. Akiko: OK. Let's go there.

3. Tony: I want to buy some presents.

Mai: OK Let's go to the souvenir shops.

Tony: Are they far from here?

Mai: Yes, they are. We'll go by bus.

 Tony: Where's the bus stop?

Mai: It's opposite the pharmacy.

4. Tony: I'd like to send these postcards. Where's the post office, Mai?

Mai: Go straight ahead. Turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema.

Tony: Thanks a lot, Mai.

Mai: You're welcome.

5. Đọc và hoàn thành

1. opposite                Nhà hát đối diện sân vận động.

2. between               Rạp chiếu phim ở giữa nhà hát và siêu thị.

3. on the corner Sân vận động nàm ở góc con đường.

4. opposite          Trạm dừng xe buýt 1 đối diện trạm dừng xe buýt 2

5. next to                  Bưu điện kế bên trạm dừng xe buýt 1.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

 


Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Xin lỗi, trạm dừng xe buýt ở đâu? Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Nó ở góc,

Tại cuối con đường.

Xin lỗi, công viên ở đâu?

Công viên ở đâu?

Đi thẳng về phía trước.

Sau đó rẽ trái.

Nó đối diện sân vận động.

Chúng ta cùng hát Where’s the bus stop?

Excuse me, where's the bus stop?

Where's the bus stop?

Go straight ahead.

It's on the corner,

At the end of the street.

Excuse me, where's the park?

Where's the park?

Go straight ahead.

Then turn left.

It's opposite the museum.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me