Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: What + would + s + like to eat/drink?

NGỮ PHÁP

1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/uống gì

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What + would + s + like to eat/drink?

... muốn ăn/uống gì? s + would + like please.

Làm ơn cho...                                            

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc danh từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: What would you like to eat?

Bạn muốn ăn gì?

I would like a bar of chocolate, please.

Làm ơn cho tôi một thanh sô cô la.

2. Hỏi đáp ai đó mỗi ngày ăn/uống bao nhiêu

Khi muốn hỏi ai đó mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:                        

(1) How many/much.. do you/they eat/drink every day?

Mỗi ngày bạn/họ ăn/uống bao nhiêu...?

I/They eat/drink...

Tôi/Họ ăn/uống...

(2) How many/much... does she/he eat/drink every day?

Mỗi ngày cô/cậu ấy ăn/uống bao nhiêu... ?

She/He eats/drinks...

Cô/Cậu ấy ở ăn/uống_____________________________

Ex: How many rice do you eat every day?

Mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu cơm?

I eat two bowlsTôi ăn hai bát cơm.

How much water does she drink every day?

Mỗi ngày cô ấy uống bao nhiêu nước?

She drinks six glasses of water.

Cô ấy uống sáu cốc nước

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me