Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 10: In the park

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

dream: giấc mơ

ice cream: kem

queen: nữ hoàng

green: màu xanh lá

jelly: thạch

happy: hạnh phúc

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

In my dream,

I am a queen, queen, queen,

I eat green jelly,

and ice cream, cream, cream.

I'm very happy,

in my dream, dream, dream.

Dịch:

Trong giấc mơ của tôi

Tôi là một nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng

Tôi ăn thạch màu xanh lá

và kem, kem, kem

Tôi rất hạnh phúc

trong giấc mơ của tôi, giấc mơ, giấc mơ.

3. Read the chant again. Circle the words with 'ea, ee, and y'

4. Write the words in the correct boxes.

tree / teacher / family / funny / week / sheep / eat / please / twenty.

/ea/

/ee/

/y/

 

Tree

 

Hướng dẫn:

/ea/

/ee/

/y/

Teacher

Eat

Please

Tree

Week

Sheep

Family

Funny

Twenty

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác