Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Giải bài tập Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Complete the crossword.

Hướng dẫn:

2. cheerful

3. motorcycle

4. worried

5. helicopter

6. relaxes

7. bus

8. plane

2. Write the correct words. litter / garbage can / path / grass / fountain / trees.

This is nice park. There are two 1trees in the park and there are lots of flowers. A woman is standing near a 2_____. A duck is walking on the 3____ and a girl is walking on the 4____. A man is cleaning the park. He is taking all the 5_____ and putting it in the 6_____. The park is very clean now.

Hướng dẫn:

2. fountain

3. grass

4. path

5. litter

6. garbage can

Dịch:

Đây là công viên đẹp. Có 2 cái cây trong công viên và có nhiều hoa. Một người phụ nữ đang đứng ở gần đài phun nước. Một con vịt đang đi trên cỏ và cô gái đang đi trên đường. Một người đàn ông đang dọn dẹp công viên. Anh ấy nhặt tất cả rác và đặt chúng vào thùng rác. Bây giờ, công viên rất sạch.

3. Write. must / mustn't

School Rules

1. You must do your homework.

3. You _____ help your teacher.

5. You _____ play soccer in the classroom.

2. You ____ shout in the classroom.

4. You ____ put litter in the garbage can.

6. You ____ ride your bike in the school yard.

Hướng dẫn:

2. mustn't

3. must

4. must

5. mustn't

6. mustn't

5. Write. had / didn't have

1. Lisa had short hair when she was a baby.

2. She ___ long hair.

3. She ___ a toy car.

4. She ____ a camera.

5. She ____ a book.

6. She ____ a bike.

Hướng dẫn:

2. didn't have

3. had

4. didn't have

5. didn't have

6. didn't have

6. Read and complete the word.  igh / y / i_e  / ea / ee / y

Hướng dẫn:

2. green

3. smile

4. night

5. cream

6. jelly

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác